naar inhoud

Sportraad

Het is van groot belang dat burgers actief betrokken worden bij het sportgebeuren en advies kunnen geven met betrekking tot het sportbeleid. Een duidelijke structurering van het sportleve op gemeentelijk niveau is dan ook een noodzaak.

Daarom werd de sportraad opgericht.

De gemeentelijke sportraad adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over alle aangelegenheden betreffende de lichamelijke opvoeding, het openluchtleven, sportmanifestaties, de sportinfrastructuur en de sport in het algemeen.

Het gemeentebestuur dient advies te vragen over de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport.

De sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld 'sport'.

De gemeentelijke sportraad heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er belangen inzake sport in het geding zijn.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?