naar inhoud

Praktisch

Schoolraad

dienst Jeugd en Onderwijs
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 41
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje Samenstelling

Schoolraad

Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad regelt in hoofdstuk II onder andere de oprichting, de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de schoolraad in het basisonderwijs, als participatieorgaan.

De schoolraad wordt opgericht voor een duur van 4 schooljaren (de huidige schoolraad loopt van 2013 t.e.m. 31 maart 2017).

Samenstelling

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van:

DE OUDERS

VAN UYTVANGHE Liesbeth (GBS Centrum)
Huinegem 65, 1730 Asse, T 02 452 72 30, liesbeth_van_uytvanghe@yahoo.com

INGHELBRECHT Veerle (GBS Walfergem)
Benedenstraat 62, 1730 Asse, M 0474 90 69 96, Veerle_Inghelbrecht@hotmail.com

ADAMS Dirk (GBS Walfergem)
Sint-Goriksstraat 18, 1730 Asse, M 0494 56 04 37, dirk.adams@agfa.com

OUREHOU Hanane (GBS Zellik)
Laarbeeklaan 79/9, 1731 Zellik, M 0487 63 06 35, hanane.ourehou@telenet.be

ESTEINGELDOIR Ann (GBS Centrum-Krokegem)
Kon. Astridstraat 39, 1730 Asse, M 0473 43 01 52, bjorn.en.ann@telenet.be

HET PERSONEEL

VAN DE PERRE Ilse (GBS Centrum)
Neerstraat 40, 1730 Asse, M 0473 57 51 58, ilsekevdp@hotmail.com

VANDEN DRIESSCHE Lut (GLS Relegem)
Kapelleveld 35, 1785 Merchtem, T 052 37 33 39, lut.vandendriessche@telenet.be

ENGELS Greta (GBS Walfergem)
Willem De Ganckstraat 48, 1730 Asse, M 0475 60 33 67, greet.engels@hotmail.com

DE LOKALE GEMEENSCHAP

VAN AVERMAET Trix, Mollestraat 6 bus 26, 1730 Asse, T 02 461 32 78, trix.vanavermaet@skynet.be

De directeurs wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem.
Bevoegde ambtenaar: Veerle Vandemeerssche, T 02 454 19 41, onderwijs@asse.be
Bevoegde schepen: Edwin Fabri, M 0473 34 22 55, edwin.fabri@asse.be

Bevoegdheden

De wijze waarop de onderstaande bevoegdheden worden uitgeoefend, wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

De schoolraad heeft overleg- en adviesbevoegdheid.

A. Overlegbevoegdheid

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:

1. Het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:

 • het schoolreglement;
 • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
 • het schoolwerkplan;
 • het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB.

2. Elk ontwerp van beslissing inzake:

 • de jaarplanning van extra-murosactiviteiten en parascolaire activiteiten;de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school.

B. Adviesbevoegdheid

Verplicht advies

Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid inzake experimenten en projecten;
 • het niet opnemen in de maximumfactuur van de bijdrage die aan ouders gevraagd wordt voor verplichte kledij, die omwille van een sociale finaliteit aangeboden wordt (enkel van toepassing voor basisonderwijs).

Facultatief advies

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.
Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht of waarover moet worden overlegd. Het schoolbestuur brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.
De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.