naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Milieuvergunning

Bedrijven met activiteiten die een potentiële bron zijn van hinder, verontreiniging of gevaar voor omwonenden of voor het milieu, moeten beschikken over een milieuvergunning. De wetgeving hierover vind je in het milieuvergunningsdecreet en het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

De integrale teksten kan je raadplegen via de Vlaamse milieunavigator en via Mina Vlaanderen.

Het gemeentebestuur maakt de milieuvergunningsaanvragen klasse 1 bekend via persmededelingen en via de website. Indien er een openbaar onderzoek loopt van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1, vind je dit onderzoek op deze site terug.

Meer info over de milieuvergunningsaanvragen vind je op http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/milieuvergunning

Klasse en indelingsrubrieken

Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten worden hinderlijke inrichtingen in drie klassen ingedeeld. De potentieel meest hinderlijke inrichtingen behoren tot klasse 1. De meeste KMO-bedrijven zijn inrichtingen klasse 2. Voor inrichtingen met kleinere vermogens geldt enkel een meldingsplicht. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van titel I van het VLAREM. Wil je nagaan of een bepaalde inrichting of activiteit vergunnings- of meldingsplichtig is, dan dien je na te gaan of deze voorkomt op bovengenoemde indelingslijst. Als een inrichting valt onder de toepassing van verschillende indelingsrubrieken behorend tot verschillende klassen, dan geldt de procedure van de hoogste klasse.
Ondernemers met weinig voorkennis over de milieuwetgeving kunnen de Milieuvergunningenwegwijzer voor kleine bedrijven gebruiken als hulpmiddel bij de vergunningsaanvraag.

Waar dien je de aanvraag in?

Een klasse 1-milieuvergunning moet worden aangevraagd bij de deputatie van de provincieraad van de provincie waar de exploitatie zal gebeuren. Voor de provincie Vlaams-Brabant kan je terecht op het volgende adres: Provincie Vlaams-Brabant, Leefmilieudienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven, T 016 26 72 52.

Een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 en 3 dien je in bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of stad waar de exploitatie zal gebeuren. Voor de gemeente Asse kan je terecht op het volgende adres: dienst Milieu, Gemeenteplein 1, 1730 Asse (1ste verdieping).

Waar vind je de aanvraagformulieren?

Om een milieuvergunning aan te vragen, maak je gebruik van formulieren die je kan krijgen bij de dienst Milieu. Alle aanvraagformulieren kan je ook terugvinden op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren

Dossierkosten

Bij klasse 1- en klasse 2-aanvragen moet je dossiertaks betalen aan departement LNE - Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel op rekeningnummer 091-2206066-24, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks aanvraag/beroep eerste/tweede klasse'. Voor klasse 1 bedraagt dit 123,95 euro, voor klasse 2 is dit 61,97 euro. Meer info: Vlarem-dossiertaks bij LNE

Bij elke klasse moet ook een gemeentelijke belasting voor het indienen van een aanvraag betaald worden op rekeningnummer 091-0123999-62:

  • Melding: 59,84 euro
  • Klasse 1: 897,56 euro en vermeerderd met 515,84 euro indien met milieueffectenrapport en/of veiligheidsrapport 
  • Klasse 2: 239,35 euro
  • Mededeling kleine verandering of wijziging vergunningsvoorwaarden: 119,68 euro.

Er is vrijstelling van belasting voor aanvragen voor opslagplaatsen van gas en stookolie (voor verwarming van particuliere woningen) en warmtepompen (voor verwarming/koeling van particuliere woningen).

Het bewijs van betaling dient bij het aanvraagdossier te worden gevoegd.

Koppeling bouwvergunning

De bouwvergunning wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet afgeleverd is of de melding niet is gebeurd en omgekeerd. Wanneer één van beide geweigerd wordt, vervalt de andere van rechtswege. Bouwwerken kunnen niet starten vooraleer zowel een geldige bouw- als milieuvergunning is afgeleverd.