naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Compensatie voor hinder bij openbare werken

Indien je hinder zou ondervinden door werken uitgevoerd door het gemeentebestuur in de buurt van je onderneming, kan je bij de dienst Lokale economie een attest van hinder opvragen. Hiermee kan je een inkomenscompensatievergoeding aanvragen bij het Participatiefonds.

Meer info vind je op de website van het Participatiefonds. Je kan het Participatiefonds ook telefonisch bereiken op het nummer 02 210 87 91.

Lees de instructies aandachtig alvorens het formulier in te vullen. Vervolgens moet je het formulier opsturen, per e-mail of per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, naar de dienst Lokale economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Instructies voor de zelfstandige

De instructies die hierna worden beschreven zijn een samenvatting van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Voor nadere inlichtingen is het aangeraden om voornoemde wet en haar uitvoeringsbesluiten aandachtig te lezen.

PROCEDURE

1) Aanvraag van het hinderattest bij de gemeente

Aan de hand van dit formulier vraagt de zelfstandige bij de gemeente op wiens grondgebied de werken zullen uitgevoerd worden, het attest aan dat desgevallend de hinder bevestigt.

Onderliggend formulier wordt, naar behoren ingevuld en ondertekend, opgestuurd naar de gemeente per e-mail of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

De gemeente levert een hinderattest af dat vermeldt of de inrichting zich al dan niet op haar grondgebied bevindt en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag van het hinderattest. Bij gebrek hieraan kan de zelfstandige eisen dat bij de indiening van zijn aanvraag bij het Participatiefonds, een beëdigde agent van het Participatiefonds de situatie onderzoekt en al dan niet bevestigt, in een attest, dat de werken hinder veroorzaken. 

2) Aanvraag tot vergoeding in te dienen bij het Participatiefonds

De zelfstandige dient zijn aanvraag tot vergoeding, per e-mail of per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, in bij het Participatiefonds aan de hand van het formulier dat hiertoe bestemd is. Dit formulier moet naar behoren ingevuld en ondertekend worden. Indien de gemeente een hinderattest overeenkomstig punt 1 van onderliggende instructies heeft afgeleverd, moet de zelfstandige dit toevoegen aan zijn aanvraag tot vergoeding.

Het Participatiefonds bevestigt, binnen een termijn van 30 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier tot vergoeding, per e-mail of per post, de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid van deze aanvraag.

Vervolgens, binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding, bevestigt het Participatiefonds, per e-mail of per post, of de geleden hinder recht geeft op een vergoeding.

Bij gebreke ervan wordt de aanvraag geacht goedgekeurd te zijn.

De aanvraag tot vergoeding wordt aanvaard voor een maximum periode van 30 kalenderdagen.

OPGELET: Tussen de datum van verzending van het aanvraagformulier tot vergoeding en de datum van sluiting moet een termijn van ten minste 7 kalenderdagen verlopen zijn.

3) Aanvraag tot verlenging van de vergoeding in te dienen bij het Participatiefonds

Indien de zelfstandige een of meerdere bijkomende vergoedingsperiodes wenst te bekomen bovenop de eerste periode toegekend door het Participatiefonds, dient hij telkens een aanvraag tot verlenging van de vergoeding voor een periode van maximum 60 dagen in te dienen.

Om een nieuw hinderattest van de gemeente te bekomen, moet de zelfstandige dezelfde procedure volgen als deze opgenomen in punt 1 van onderliggende instructies.

De zelfstandige dient zijn aanvraag tot verlenging van de vergoeding, per aangetekend schrijven of per e-mail tegen ontvangstbewijs, in bij het Participatiefonds aan de hand van het formulier dat hiertoe bestemd is. Dit formulier moet naar behoren ingevuld en ondertekend worden en moet ten laatste 5 werkdagen ingediend worden voor het aflopen van de laatste periode van vergoeding die werd erkend door het Participatiefonds. Bij gebreke hiervan moet een nieuwe aanvraag tot vergoeding ingediend worden. De zelfstandige moet aan zijn aanvraag tot verlenging van vergoeding het nieuwe hinderattest toevoegen dat door de gemeente werd afgeleverd.

Het Participatiefonds bevestigt, binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aanvraagformulier tot vergoeding, per e-mail of per post, de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid van deze aanvraag.

Vervolgens, binnen de 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding, bevestigt het Participatiefonds, per e-mail of per post, of de geleden hinder recht geeft op een vergoeding.

Bij gebreke ervan wordt de aanvraag geacht goedgekeurd te zijn.

4) Betaling van de vergoeding

Na goedkeuring van de aanvraag, keert het Participatiefonds maandelijks een vergoeding van 70 EUR per kalenderdag uit aan de zelfstandige, en dit vanaf de 8ste dag van sluiting en voor de eerste maal in de loop van de maand die volgt op de datum van het schrijven van goedkeuring van het Participatiefonds.

OPGELET: Indien de zelfstandige beslist om opnieuw te openen op een andere datum dan deze die werd aanvaard door het Participatiefonds, dient hij het Participatiefonds hierover in te lichten, per aangetekend schrijven of e-mail, ten minste 7 kalenderdagen vooraf met vermelding van de datum waarop hij zijn inrichting wenst te heropenen.

Omschrijving van de termen gebruikt in de instructies 

1) Wie kan een aanvraag voor een attest indienen bij de gemeente?

Iedere zelfstandige die in een inrichting werkt die gelijktijdig aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

  • minder dan 10 werknemers tewerkstellen;
  • zijn jaaromzet en het jaarlijks balanstotaal mogen niet hoger zijn dan 2 miljoen euro;
  • zijn voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.

2) Voor welk type van werken kan een aanvraag voor een attest ingediend worden?

Het gaat om werken van openbaar nut uitgevoerd, op aanvraag van een bouwmeester, op het openbaar domein, ongeacht de plaats van uitvoering op het grondgebied, met uitzondering van de categoriën bepaald door de Koning in een Besluit dat door de Ministerraad werd gestemd.

3) Wat dient men te verstaan onder 'hinder'?

Het gaat om de situatie die ontstaat door werken die de toegang tot de inrichting waar de zelfstandige werkt belemmeren, verhinderen of praktisch gezien bemoeilijken.

4) Wat dient men te verstaan onder 'zelfstandige'?

Het betreft zelfstandigen en medewerkers zoals bedoeld in het KB nr. 38 van 27 juli 1967 tot organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

5) Wat is het Participatiefonds?

Een openbare instelling opgericht krachtens artikel 73 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen.

Participatiefonds, de Lignestraat 1, 1000 Brussel, T 02 210 87 87 - Cel Vergoedingen: T 02 210 87 91