naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Bossen

Bos vervult in Vlaanderen een belangrijke functie mede doordat het een schaars goed is geworden. Het huidig beleid streeft ernaar het bosaandeel in het geheel van de open ruimte te verhogen en het een meerwaarde te geven. Daarbij spelen zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten een rol. Eén van de belangrijkste strategieën die daarvoor wordt gevolgd is bosontwikkeling.

Bosontwikkeling beoogt invulling te geven aan de verschillende bosfuncties, waardoor niet één of enkele, maar een veelheid aan mogelijke gebruiksvormen aan bod komt en waarin bos- en natuurbehoud alsook recreatie en bosbeleving een belangrijk aandeel hebben.

Bos en stedelijk milieu

Om verdergaande versnippering van het buitengebied tegen te gaan, is als hoofdaccent in het gemeentelijk structuurplan de concentratie van wonen en andere activiteiten opgenomen. Ook het principe van inbreiding krijgt de voorkeur.

Uit het Mira-S-rapport blijkt dat in vele gemeenten nu reeds een tekort is aan groen en bereikbare groene en open ruimte in de bebouwde omgeving, wat een weerslag heeft op de leefbaarheid ervan.

Daarom is de aanwezigheid van bossen in de nabijheid van stedelijke gebieden van groot belang.

Bos en jeugd

In het kader van het multifunctioneel bosbeheer wordt er aandacht besteed aan de recreatieve en educatieve functie van bossen.

Sinds 1993 erkent de Vlaamse Regering het recht op het gebruik van bossen door het Vlaamse Jeugdwerk.

Door de jeugd te betrekken bij het bosbeleid en het bosbeheer kan het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van onze bossen en voor bosuitbreiding in de toekomst alleen maar toenemen.

In het zuiden van de gemeente vinden we een gordel van voornamelijk zeer waardevolle bosgebieden (en de tussenliggende gebieden). De (bos)gebieden die hierin vallen zijn: Pullewouwe, De Morette, Koutertaveerne, Kruisborrekapel-Ijzenbeek, Ijzenbeek-Waalborrebeek, Hoogpoort Kasteelpark, Hof te Hoogpoort, Poel-Vrijthout en aansluitend hierop Putberg, Broekebeek, Eenhoorn (en de tussenliggende gebieden). In heel deze zone dient de klemtoon gelegd op de natuurontwikkeling in de bestaande natuurgebieden en ondersteuning of uitbreiding van het ecologisch netwerk in de zones daarbuiten, indien mogelijk.