naar inhoud

Jeugdraad

De Jeugdraad is een adviesraad, waar elke jongere van 0 tot 30 jaar een stem krijgt. Zij engageert zich om jongeren te laten participeren aan het gemeentebeleid en promoot solidariteit tussen de verschillende groepen jongeren door activiteiten te organiseren en te ondersteunen.

De doelstellingen van de Jeugdraad zijn:

 • Op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen advies uitbrengen omtrent alle aangelegenheden die de jeugd (0 tot 30 jaar) aanbelangen, en in het bijzonder advies uitbrengen over het meerjarenplan;
 • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
 • Een bestendig contactcentrum zijn tussen de jeugd en de overheid en de interesse voor het gemeentebeleid en de inspraak bij kinderen en jongeren stimuleren;
 • Het aanmoedigen, stimuleren of zelf organiseren van de activiteiten met een opvoedende, culturele of sociale waarde voor kinderen en jongeren van Asse.

De algemene vergadering van de Jeugdraad:

 • heeft de volheid van bevoegdheid en adviseert het meerjarenplan;
 • keurt de jaarrekening en statutenwijzigingen goed;
 • staat in voor het benoemen en afzetten van de leden van het dagelijks bestuur;
 • kan werkgroepen oprichten.

Het dagelijks bestuur van de Jeugdraad:

 • voert het dagelijks beheer;
 • bereidt de algemene vergaderingen voor en roept ze samen;
 • stelt het jaarverslag op en legt dit voor aan de algemene vergadering;
 • houdt toezicht op de werking en het financieel beleid van de werkgroepen;
 • staat in voor het bijhouden van het archief op de zetel van de GJA.

Voordelen voor jeugdverenigingen lid van de Jeugdraad

 • Alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gebruik maken van gratis kampvervoer, in ruil voor deelname aan de zwerfvuilopruimacties van de jeugd (jaarlijks in het derde weekend van oktober). De verenigingen zorgen zelf voor een verzekering van de inboedel.
 • Alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst: nadars, tafels, stoelen, podiumelementen,… Er is een gemeenschappelijke waarborg betaald aan het gemeentebestuur.

  Via het CC kan ook een mobiel podium gehuurd worden, al dan niet met regie-tentje. Download het gebruikersreglement en het aanvraagformulier.

 • Alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de uitleendienst van de dienst Jeugd.

 • Jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad kunnen gratis vergaderzalen huren via het Cultuurcentrum Asse of jeugdcentrum 't Jass.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?