Riolerings- en wegenwerk Varent-Neerheide-Heilsborre-Hogeweg-Kespier

De gemeente zal in deze buurt 1.775.000 euro (exclusief btw) investeren. Dat is 1.450.000 euro aan rioleringswerken en 325.000 euro aan wegeniswerken.

Vooraleer het studiebureau aan de slag gaat met het ontwerpen van de riolering en de wegen, wille we polsen wat er in de buurt leeft. Daarom nodigden we op 27 maart 2023 de buurtbewoners uit voor een toelichting over de geplande werken en om hun mening te geven.

De info die we hebben ontvangen, zal het studiebureau gebruiken om een ontwerp te maken dat zo veel als mogelijk rekening houdt met de bezorgdheden uit de buurt. Niet alles is mogelijk of toegelaten. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Zeker als de vragen of de meningen vanuit de buurt tegenstrijdig zijn.

Eigenaars worden later nog persoonlijk aangeschreven met betrekking tot de afkoppelingswerken (zie verder) die ten laste zijn van de eigenaar van het gebouw.

Waarom plannen we werken in deze buurt?

Elke gemeente heeft de opdracht om afvalwater gescheiden af te voeren naar zuiveringsinstallaties om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Dit betekent dat afvalwater niet meer samen met regenwater kan worden afgevoerd. Dat moet apart. Op termijn zal dus elke woning in Europa via een gescheiden aansluiting op de openbare riolering moeten worden aangesloten.

Om te voldoen aan die verplichting, heeft het bestuur een plan van aanpak opgesteld waarbij we de voorkeur geven aan straten waar we die verplichte ingrepen kunnen koppelen aan noodzakelijke wegenwerken. Op de lijst met straten die nog dienen aangepakt, kwamen Varent, Heilsborre, Neerheide, Hogeweg en Kespier bovenaan te staan. In delen van deze straten ligt al een gescheiden rioleringsstelsel, maar werden de woningen vermoedelijk nog niet allemaal afgekoppeld. In andere delen ligt er geen of een gemengde riolering die moet gesaneerd worden. En ook over de heraanleg van de straat kan opnieuw worden nagedacht. Door rioleringswerken te koppelen aan wegenwerken, proberen we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te investeren.

Welke werken zijn gepland?

Na het opbreken van de bestaande verhardingen zal het enkelvoudige rioleringsstelsel worden vervangen door een gescheiden stelsel voor de afvoer van afvalwater (DWA of Droog Weer Afvoer) en regenwater (RWA of Regen Water Afvoer). Nadien wordt de straat heraangelegd.

Worden er ook werken op privéterrein voorzien?

Dat hangt af van de situatie op je perceel, maar waarschijnlijk wel. Wanneer je woning reeds voorzien is van een gescheiden rioleringsstelsel (aparte afvoer van regenwater en afvalwater tot aan de straat), zal de ingreep op je perceel beperkt zijn. Voor woningen waarbij alle water nog via één enkele buis wordt afgevoerd (gemengd regenwater en vuil water), wordt de eigenaar verplicht om het rioleringsstelsel op privaat domein te ontdubbelen.

Vooraleer je het initiatief neemt om aanpassingen uit te voeren, wacht je best tot de ontkoppelingsdeskundige is langs geweest. Hij of zij zal samen met jou de bestaande situatie in kaart brengen en een voorstel doen hoe de bestaande situatie dient te worden aangepast. De kosten van deze aanpassingen zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Dit is namelijk ook het geval voor wie grondig verbouwt of nieuw bouwt. Ook dan is de eigenaar verplicht deze aanpassingen uit te voeren. Vandaar dat de kosten voor deze aanpassingen ook in dit geval ten laste blijven van de eigenaar van het gebouw. In tegenstelling tot wie nieuw bouwt, hoef je geen nieuwe aansluiting te betalen, tenzij je nog niet op de riolering bent aangesloten.

Deze ontkoppelingswerken dienen in principe voltooid te zijn vooraleer de wegenwerken voltooid zijn. Indien dit niet het geval is, zal er een proces verbaal worden opgesteld en krijgt de eigenaar een termijn van 6 maanden om de nodige aanpassingen alsnog uit te voeren.

Bij de uitvoering van de rioleringswerken in de weg, zal de aannemer 2 aansluitputjes plaatsen voor elk perceel: een eerste voor de aansluiting van het vuil water (DWA) en een tweede voor de aansluiting van het overtollig regenwater (RWA). Deze putjes zullen zo worden geplaatst dat de bestaande afvoer op de DWA aansluiting komt en je daaraan niets hoeft te veranderen. De ontkoppelingswerken zijn bedoeld om alle regenwater apart naar de straat te brengen en daar aan te sluiten op het aansluitputje van RWA.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Welke hinder wordt er verwacht?

Wegen- en rioleringswerken zijn vrij ingrijpend. Dit betekent dat je als buurtbewoner zeker enige hinder zal ondervinden, al proberen we deze samen met de aannemer tot een minimum te beperken. Zo zal je perceel steeds te voet bereikbaar blijven en moet de aannemer er ook voor zorgen dat hulpdiensten de woning ten allen tijde kunnen bereiken. De bereikbaarheid van je woning met de wagen kan echter niet altijd worden gegarandeerd. Er zullen dus meerdere periodes zijn waarop je je voertuig in de buurt zal moeten parkeren. Mits overleg kan je hierover misschien afspraken maken met buren. Hoe lang deze periodes duren, hangt af van de voortgang van de werken wat op zijn beurt afhankelijk is van het weer. De aannemer is verplicht je steeds tijdig te verwittigen wanneer je enige hinder zal ondervinden, zodat je hiermee rekening kan houden.

Tijdens de werken zal ook de huisvuilophaling niet aan je deur langs komen, maar je kan je afval op de gekende dagen gewoon aan de straatkant plaatsen. De aannemer zorgt ervoor dat alles naar een verzamelpunt wordt gebracht en opgehaald.

Wanneer starten de werken en hoe lang duren ze?

Om over een startdatum en een uitvoeringstermijn te kunnen spreken, dient het ontwerp te worden afgewacht.

In het beste geval starten de werken in de zomer van 2024.

Hoe worden de werken opgevat? Wat is de volgorde van de werken?

Het is de bedoeling dat de aannemer de werken opeenvolgend uitvoert. Dit betekent dat niet alle straten gedurende de volledige periode van de werken open zullen liggen, maar segment per segment wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat geen enkele eigendom gedurende de hele werfperiode onbereikbaar zal zijn. Van zodra de juiste fasering gekend is, komen we hierop nog terug.

Om praktische redenen wordt er op het laagste punt gestart en wordt er zo naar boven verder gewerkt. Telkens een bepaalde lengte riolering is geplaatst, wordt de werfput daar gedicht. Wanneer de veiligheid kan worden gegarandeerd, kan er dan (tijdelijk) over deze voorlopige aanvulling worden gereden om de woning met de auto te bereiken. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat je ook in de eigen garage of op de eigen oprit kan parkeren, maar wel voor de deur kan laden en lossen. Vooral voor en na de werkuren van de aannemer wordt dat mogelijk gemaakt, voor zover de werken dit toelaten.

De opbraak van de huidige weg en de aanleg van de nieuwe weg verloopt mogelijk anders, afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Ofwel wordt het opbreken van de bestaande verharding in segmenten uitgevoerd, net zoals de plaatsing van de rioleringen, ofwel in één keer. In dat laatste geval zal de straat even over de volledige lengte worden afgesloten om de werken op een zo kort mogelijke periode te kunnen uitvoeren.

Heb je nog vragen?

Voor de werken starten, kan je met vragen terecht bij de dienst Openbare Werken via openbarewerken@asse.be of via ons Klantencontactcenter op 02 454 19 19.

Na de start van de werken kan het zinvol zijn om vooral je praktische vragen (bijv. wanneer is mijn woning bereikbaar met de wagen?) rechtstreeks aan de aannemer te stellen. Wanneer de contactpersoon gekend is, bezorgen we je zijn contactgegevens.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be