Aansluiten op het openbaar rioleringsnet

Als er in je straat riolering aanwezig is, ben je verplicht om je woning hierop aan te sluiten.

In de meeste gevallen is er al een wachtbuis (al dan niet met een bovengronds aansluitputje) aanwezig voor de aansluiting van je eigendom op de bestaande afvalwater- en eventuele regenwaterriool. De ligging van de bestaande wachtbuizen kan je opvragen bij de dienst Openbare Werken.

Indien er nog geen wachtbuis aanwezig is, kan je de locatie ervan vrij bepalen. Het afval- en hemelwateraansluitputje wordt in principe tegen de rooilijn geplaatst (= de scheiding tussen het openbaar- en privédomein).

Voorwaarden

 • Je moet voor deze aansluiting toelating hebben van het gemeentebestuur.
 • De aansluiting op de riolering mag enkel door de gemeentediensten uitgevoerd worden.
 • Er wordt slechts voorzien in één aansluiting op de afvalwaterriool en één op de hemelwaterriool. Extra rioolaansluitingen worden niet toegelaten.
 • De diameter van de aansluiting bedraagt maximaal 160 mm.
 • Je dient je aanvraag in vóór aanvang van de nieuwbouw- of verbouwingswerken.

Procedure

1. Via het digitaal loket

Doe je aanvraag via het digitaal loket

2. Via e-mail

 • Download het aanvraagformulier. 
 • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar openbarewerken@asse.be 
 • Voeg een kopie toe van het rioleringsplan.
 • Voeg een kopie toe van het gedetailleerde inplantingsplan (locatie septische put, aansluiting op de straat, aantal meters van de aanpalende buur, ...).

3. Via post

 • Download het aanvraagformulier.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Openbare Werken, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. 
 • Voeg een kopie toe van het rioleringsplan.
 • Voeg een kopie toe van het gedetailleerde inplantingsplan (locatie septische put, aansluiting op de straat, aantal meters van de aanpalende buur, ...).

Bedrag

 • € 3364,97 per gewone aansluiting;
 • € 373,89 per aansluiting in een private verkaveling waarbij een nieuwe weg werd aangelegd samen met alle nutsvoorzieningen en riolering, incl. de wachtaansluitputjes per bouwperceel.
 • Bovenstaande bedragen worden verhoogd met € 316,24 per woongelegenheid in een flatgebouw of meergezinswoning, te rekenen vanaf de tweede woongelegenheid;
 • € 373,89 per aansluiting op een collector van Aquafin waarbij geen tussenkomst van de gemeente is vereist.

Afhandeling

 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Na goedkeuring door het college ontvang je de lozingsvergunning samen met de betalingsmodaliteiten. Het bedrag voor de aansluiting dient voorafgaand aan de werken te worden betaald.
 • Na ontvangst van betaling worden de werken opgenomen in de planning van de werkliedencentrale.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be