Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen (PTI)

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet over een gunstig brandveiligheidsattest beschikken voorafgaand aan de (her)opening van de zaak.

Een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt gedefinieerd als ‘elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk, of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart)’.

Hieronder vallen onder meer restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Deze verplichting is niet van toepassing op:

 • installaties in open lucht en uitbatingen in tijdelijke constructies. (bv. tenten, marktkramen, kermisinrichtingen,…);
 • kantoren, hiermee worden kantooromgevingen bedoeld voor eigen personeel, waar publiek doorgaans geen vrije toegang toe heeft;
 • gebouwen waar een specifieke reglementering voor de brandveiligheid van toepassing is;
 • ziekenhuizen, toeristische logies, ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en voetbalstadions;
 • scholen;
 • parkeergebouwen;
 • lokalen of gebouwen die niet werden ontworpen als publiek toegankelijke inrichting en die maximum 2 keer per jaar voor een periode van maximum 5 dagen worden opengesteld voor publiek.

Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd door de burgemeester, op basis van een brandveiligheidsverslag door de brandweer.

Voorwaarden

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant;
 • een transformatie of renovatiewerken;
 • een vernieuwing van het interieur;
 • een wijziging van het netto-oppervlakte;
 • een bestemmingswijziging;
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Het attest zal opgemaakt worden op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering. Deze reglementering omvat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsnormen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet in gevaar komt, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest B uitreiken. De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Na de uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk vóór het aflopen van de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B dient de exploitant de brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd. De brandweer maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt, of de inrichting gedurende 5 jaar in het bezit van een B-brandveiligheidsattest is zonder daarbij afdoende gevolg te geven aan de bijhorende opmerkingen, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken. In dat geval kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan

Procedure

De burgemeester geeft de brandweer opdracht tot het uitvoeren van een brandveiligheidsonderzoek. Op basis daarvan maakt de brandweer een brandveiligheidsverslag op. Dat vormt de basis voor het uiteindelijke brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd door de burgemeester.

Een brandveiligheidsattest is eenvoudig aan te vragen op de website van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Bedrag

De kosten voor het brandveiligheidsonderzoek zijn voor de exploitant.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be