Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Volgens artikel 1.3.3. van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) moet er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht worden op het niveau van de gemeente, hierna de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) genoemd.

Naast de opdrachten die de GECORO heeft ingevolge deze codex, kan zij advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen. De benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie, die haar beslissing binnen dertig dagen na de betekening opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen en de Vlaamse regering. Als ze dat niet doet, dan wordt de beslissing van de gemeenteraad geacht te zijn goedgekeurd.

De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.

De GECORO telt het in het zesde lid vermelde aantal leden, de voorzitter inbegrepen. Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, is deskundige inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.

De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om een of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO. De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor.

De leden van de GECORO worden benoemd voor zes jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie. De nieuwe commissie treedt eerst aan nadat de deputatie de benoeming van de leden ervan heeft goedgekeurd. De oude commissie blijft zolang aan.

Het lid dat voortijdig zijn mandaat stopzet, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger tot een nieuw lid is benoemd.

De regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, vermeld in artikel 200, § 2, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

De GECORO kan, voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken, een beroep doen op externe deskundigen en werkgroepen oprichten onder de voorwaarden, bepaald in het huishoudelijke reglement.

De GECORO stelt haar huishoudelijk reglement op. Dit reglement en zijn wijzigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Samenstelling

Voorzitter: Marnik Dehaen, M 0486 39 50 99, marnik.dehaen@c2o-architects.be

Ondervoorzitter: Michel Van Haeleweyck, M 0478 33 93 66, michel.vanhaeleweyck@telenet.be

Secretaris: Thomas Verheye, T 02 454 19 31, thomas.verheye@asse.be

Plaatsvervangend secretaris: Evy De Smedt, T 02 454 19 30, evy.desmedt@asse.be

De volledige samenstelling vind je als bijlage.

Data 2024

Onder voorbehoud van een agenda vergadert de GECORO telkens om 19.30 uur op volgende data:

 • 26 februari
 • 11 maart
 • 22 april
 • 13 mei
 • 10 juni
 • 8 juli
 • 12 augustus
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 4 november
 • 9 december

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be