Echtscheidingsakte

Vanaf 31 maart 2019 werd de echtscheidingsakte afgeschaft. Je kan wel een huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding verkrijgen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be