Erosie

Erosiemaatregelen

De erosiecoördinator staat de gemeente bij in de aanpak van water- en modderoverlast. In Asse realiseerden we zo al 10 projecten. We rekenen hiervoor steeds op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen.

Landbouwers zijn de ideale partners om weerwerk te geven aan problemen die ontstaan als gevolg van erosie. Zij kunnen beheersovereenkomsten afsluiten:

  • voor maatregelen die de gevolgen van erosie verzachten, zoals grasbufferstroken, grasgangen, aarden dammen en erosiepoelen;
  • voor teelttechnische maatregelen die erosie aanpakken op het volledige perceel, zoals niet-kerende bodembewerking en directe inzaai;
  • erosiebesluit worden gesubsidieerd.

Erosiebestrijdingsplan

De Afdeling Land en Bodembescherming keurde het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goed op 4 oktober 2006.

De gemeenteraad keurde in zitting van 21 juni 2010 de overeenkomst met de provincie goed voor de aanstelling van een erosiecoördinator.

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar en wordt nadien jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De erosiecoördinator voert volgende taken uit:

  • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
  • fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
  • administratief opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde subsidies;
  • doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het

We leggen bij de uitvoering van de erosiebestrijdingsmaatregelen prioriteiten rekening houdend met klachten, zichtbaarheid, overlast omwonenden, mogelijke overlast riolering, afkalven oevers, aantasting natuur-, bos- en parkgebied en prioriteit erosiebestrijdingsplan.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be