Gemeenteraad

De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen interpelleren over het gevoerde beleid of over beslissingen die het m.b.t. aangelegenheden van gemeentelijk of gemengd belang heeft genomen. Maandelijks komen de gemeenteraadsleden samen in de raadzaal van het gemeentehuis om beleidszaken te bespreken. Iedereen kan de zitting bijwonen.

Een gemeenteraadslid heeft geen persoonlijke bestuursbevoegdheid. Alleen door en in de gemeenteraad kan hij deelnemen aan het bestuur van de gemeente. Hij heeft medezeggenschap over alle zaken die aan de beraadslaging van de raad onderworpen zijn en is stemgerechtigd. Bovendien heeft hij het recht, zowel tijdens de raadszittingen als daarbuiten, mondelinge en schriftelijke vragen te stellen conform het reglement van orde.

Artikel 41 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van een deontologische code voor de gemeenteraadsleden verplicht is. De leden van de gemeenteraad leggen zichzelf een gedragscode op. Zij stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Zo houden ze rekening met de eer en waardigheid van hun functie.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de werking van de gemeenteraad en van de gemeenteraadscommissies en hoe de burger kan deelnemen aan het beleid van de gemeente.

Het aantal gemeenteraadsleden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer van de gemeente.
De gemeenteraad bestaat uit 31 leden, de burgemeester en schepenen inbegrepen. De bestuursmeerderheid bestaat uit een coalitie van CD&V en N-VA en heeft 18 van de 31 zetels in de gemeenteraad.

Raadsleden kunnen uiterlijk vijf volledige vrije dagen voor het plaatsvinden van de gemeenteraad agendapunten indienen bij de burgemeester of diens vervanger, of mailen naar secretariaat@asse.be.

Elke gemeenteraad waarin agendapunten betreffende budget, budgetwijzigingen en/of meerjarenplanning aan bod komen, wordt voorafgegaan door een commissie financiën die plaatsvindt op woensdag voorafgaand aan die gemeenteraadszitting, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Raadpleeg de notulen van de installatievergadering van 02.01.2019.

Samenstelling

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be