Herinrichting Brusselsesteenweg, Vliegwezenlaan en Sint Bavostraat

Het gemeentebestuur plant een totale herinrichting van de Brusselsesteenweg tussen Pontbeek en fontein. Naast een totale vernieuwing van de riolering plannen we eveneens een aanpassing van de weg (inclusief voetpaden en fietspaden). Een eerste participatiemoment vond plaats op 2 oktober 2019.

Opwaardering Brusselsesteenweg

Het gemeentebestuur wil de Brusselsesteenweg opwaarderen. Deze straat is vandaag in slechte staat en heeft weinig kwaliteit. Het is een typische oude steenweg die nagenoeg van rooilijn tot rooilijn verhard is, wat gezien de huidige visies en de klimaatsveranderingen niet meer opportuun is. De betonplaten zijn op vele plaatsen verzakt, wat heel wat lawaaihinder veroorzaakt en de stabiliteit van de wegenis in het gedrang brengt. Tevens nodigt de zeer brede verharding uit tot overdreven snelheden en gevaarlijke situaties.

Dit gedeelte van de Brusselsesteenweg trekt ook heel wat sluipverkeer aan dat van Asse-centrum richting Brussel rijdt. Dit zorgt voor extra drukte en bijgevolg ook extra verkeersproblemen.

Deze heraanleg geeft de opportuniteit om de fietssnelweg F211 mee aan te leggen. Het beleid rond fietssnelwegen zit momenteel in de lift in Vlaanderen. In alle provincies zijn de laatste jaren initiatieven genomen om te zorgen voor de uitbouw van goede, veilige en snelle fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties en tussen steden onderling.

De kracht van dit type voorzieningen ligt in het feit dat ze streven naar conflictloze fietstrajecten, waar de fietser op een vlotte en aangename wijze zijn lange-afstandsverplaatsing kan maken.

Fietssnelweg F211

In dit dossier neemt het bestuur het initiatief om de fietssnelweg F211 over een lengte van circa 900 m op te waarderen. Het tracé vertrekt vanaf de tunnel onder de Pontbeek tot aan de rotonde van de fontein.

Timing

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau EVB verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 24 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een tweede participatiemoment.

Studiebureau EVB werkte het finale ontwerp verder uit. De gemeenteraad keurde het aanbestedingsdossier goed op 21 juni 2021. Je vindt het grondplan van de rioleringswerken en van de wegenis in bijlage (het grondplan van de wegenis bevat 3 pagina's: pag 1. Brusselsesteenweg Oost, pag. 2 Vliegwezenlaan, pag. 3 Brusselsesteenweg West en Sint Bavostraat).

De start van de werken is voorzien einde 2021 of begin 2022. De uitvoeringstermijn voor fase 1 (tussen fontein en Vliegwezenlaan) bedraagt 165 werkdagen. Voor fase 2 (Vliegwezenlaan) 140 werkdagen en voor fase 3 (zone tussen Vliegwezenlaan en Pontbeek) 135 werkdagen.

Worden er ook werken op privéterrein voorzien?

Dat hangt af van de situatie op je perceel, maar waarschijnlijk wel. Wanneer je woning al is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel (aparte afvoer van regenwater en afvalwater tot aan de straat), zal de ingreep op je perceel beperkt zijn. Voor woningen waarbij alle water nog via één enkele buis wordt afgevoerd (gemengd regenwater en vuil water), wordt de eigenaar verplicht om het rioleringsstelsel op privaat domein te ontdubbelen. Je dient hiervoor zelf een aannemer aan te stellen.

Vooraleer je het initiatief neemt om aanpassingen uit te voeren, wacht je best tot de ontkoppelingsdeskundige is langs geweest. Hij of zij zal samen met jou de bestaande situatie in kaart brengen en een voorstel doen hoe de bestaande situatie dient te worden aangepast. De kosten van deze aanpassingen zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Dat is ook zo voor wie grondig verbouwt of nieuw verbouwt. Ook dan is de eigenaar verplicht deze aanpassingen uit te voeren. Vandaar dat de kosten voor deze aanpassingen ook in dit geval ten laste blijven van de eigenaar van het gebouw. In tegenstelling tot wie nieuw bouwt, hoef je geen nieuwe aansluiting te betalen, tenzij je nog niet op de riolering bent aangesloten.

Deze ontkoppelingswerken dienen in principe te zijn voltooid vooraleer de wegenwerken voltooid zijn. Indien dit niet het geval is, zal er een Proces Verbaal worden opgesteld en krijgt de eigenaar een termijn van 6 maanden om de nodige aanpassingen alsnog uit te voeren.

Bij de uitvoering van de rioleringswerken in de weg, zal de aannemer 2 aansluitputjes plaatsen voor elk perceel. Een eerste voor de aansluiting van het vuil water (DWA) en een tweede voor de aansluiting van het overtollig regenwater (RWA). Deze putjes zullen zo worden geplaatst dat de bestaande afvoer op de DWA aansluiting komt en u daaraan niets hoeft te veranderen. De ontkoppelingswerken zijn bedoeld om alle regenwater apart naar de straat te brengen en daar aan te sluiten op het RWA aansluitputje.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Nutswerken

Om te voorkomen dat de aannemer gehinderd wordt door nutsmaatschappijen die noodzakelijke aanpassingen uitvoeren aan waterleiding, gasleiding, elektriciteitsvoorziening of telecomleidingen, worden deze werken uitgevoerd vóór de aannemer start met de eigenlijke rioleringswerken en aanleg van de bovenbouw (groen en verhardingen). Zo beperken we ook het risico op onvoorziene onderbrekingen.

Vragen of opmerkingen over elektriciteit of gas?

  • Telefonisch 078 35 35 34 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen over water?

  • Ga naar de website van Farys
  • Telefonisch 078 35 35 99 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur)

Vragen of opmerkingen over de aansluiting van telefoon, internet of tv?
Neem dan contact met de storingsdienst vermeld op je factuur.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be