Hernieuwbare energie

Er is de voorbije jaren in de praktijk verder gewerkt aan de uitrol van onderstaande visienota hernieuwbare energie, o.a. door de opname van heel wat acties in het klimaatactieplan 2020 en en het klimaatactieplan 2030.

  • In 2014 bouwde Ecopower vier windturbines rond het industrieterrein Z.5 Mollem.
  • Op heel wat gemeentelijke daken liggen zonnepanelen. Enkele installaties zijn in eigen beheer, maar de gemeente stelt ook een deel van haar daken ter beschikking aan derden voor de plaatsing van zonnepanelen, waaronder ook een project van Ecopower (dak van de gemeentelijke basisschool Walfergem). Inwoners kunnen mee investeren in deze zonnepanelen. Bekijk de presentatie in bijlage (infosessie) en het YouTube-filmpje hierover.
  • De gemeente liet een warmtebeleidsplan en een warmtezoneringskaart opmaken. Dit zijn belangrijke eerste stappen voor de aanleg van een eventueel warmtenet.

Visienota van het bestuur

Het gemeentebestuur van Asse stelde een visienota op om projecten rond duurzame energie te promoten en te coördineren. De uiteindelijke gemeentelijke visienota 'Hernieuwbare energie' en de nota van cvba Ecopower 'Asse Stroomt!' werden besproken in een open milieuraad en in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). De twee nota's werden gunstig geadviseerd en door de gemeenteraad in juni 2009 unaniem goedgekeurd.

De gemeentelijke visienota bespreekt de verschillende mogelijkheden van hernieuwbare energie in Asse: windenergie, waterkracht, zonne-energie en biobrandstof. Er worden 5 zones afgebakend waarbinnen de plaatsing van windturbines kan worden onderzocht. De nota van Ecopower onderzoekt deze zones uitgebreid en stelt verschillende scenario’s voor. Zowel gemeente als inwoners kunnen hierbij voordeel halen.

Samenwerking met Ecopower

De gemeente Asse heeft het potentieel om ‘Asse Stroomt’ tot een pioniersproject te laten uitgroeien. Naast de mogelijke nevenprojecten zal de gemeente een zekere uitstraling krijgen en een voorbeeldfunctie dragen rond de haalbaarheid van de Kyotodoelstellingen. Via brede informatiecampagnes en via participatie van de bevolking kan een degelijk draagvlak gecreëerd worden.

We zien Ecopower hierin, als open coöperatie met duurzame projecten, als mogelijke partner voor de creatie van dit draagvlak en het verwezenlijken van de gemeentelijke visie rond hernieuwbare energie.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be