Kappen van bomen

Kappen van bomen in een privébos

Een bos is een grondoppervlak bestaande uit bomen en struiken met een eigen herkenbare fauna en flora. Op de website van Natuur en Bos zijn een aantal definities van bos beschikbaar. Daarnaast kan je ook een beslissingsdiagram raadplegen.

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen 

Hoe een kapmachtiging in een privébos of openbaar bos aanvragen?

Een kapmachtiging voor het kappen van bomen in een bos vraag je aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De formulieren vind je ook op de website van het Agentschap

ANB, Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75
3000 Leuven
aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

Kappen van hoogstammige bomen buiten bos

Een hoogstammige boom is een boom met een stamomtrek van minstens 1 meter, gemeten op 1 meter hoogte boven het maaiveld.

Er is geen omgevingsvergunning vereist indien:

De boom staat op de huiskavel van een vergunde woning en/of bedrijfsgebouw en binnen de afstand van 15 m van het gebouw en dit in woon-, agrarisch-, of industriegebied.
De huiskavel is het kadastraal perceel of de kadastrale percelen die ofwel behoren bij een vergunde woning ofwel behoren bij de stal of stallen van de landbouw- en/of veeteeltinrichting en met de vergunde woning, stal of stallen.

Hoe een omgevingsvergunning aanvragen voor het kappen van hoogstammige bomen?

Je richt je aanvraag aan de dienst Groen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse, groendienst@asse.be 

Deze dienst maakt een afspraak voor een plaatsbezoek. Daarna legt deze dienst, na het eventueel inwinnen van adviezen bij Agentschap voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed of bij de provincie Vlaams-Brabant de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Na ongeveer een maand ontvang je schriftelijk de beslissing over je aanvraag. Bij een gunstige beslissing stelt het gemeentebestuur meestal als voorwaarde dat een vervangende beplanting moet gebeuren. Een (her)beplantingswaarborg wordt hierbij opgelegd.

Nadat de heraanplant is uitgevoerd, wordt de beplantingswaarborg terugbetaald.

Ontbossing

Bij ontbossen worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van het perceel van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond, parking, ...).

Hiervoor heb je steeds een omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossen geldt ook steeds een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Boscompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor het compenserend bebossen.

Hoe een vergunning voor ontbossen aanvragen?

Neem contact op met de dienst Groen. Je ontvangt de nodige aanvraagdocumenten alsook de formulieren voor de compensatiemaatregelen.

Goed geknot

Heb jij knotbomen die een knotbeurt kunnen gebruiken, maar heb je er zelf geen tijd voor of weet je niet hoe dit moet? Surf naar www.goedgeknot.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be