Klimaatactieplan 2015-2020

De gemeente Asse wil een ambitieus maar realistisch klimaatbeleid voeren. Tegen 2020 willen we onze CO2-uitstoot met 20% gedaald zien.

Gelet op de nulmeting en de korte tijdspanne is dit op zich al zeer ambitieus. Op lange termijn is het de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te worden zoals reeds gesteld in de nota ‘Asse Stroomt’ van Ecopower en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2009.

Naast de meetbare acties in functie van een CO2-reductie, is het absoluut ook wenselijk om een maatschappelijk draagvlak te creëren. Dit kan door het koppelen van een tweede doelstelling, namelijk het realiseren van 20% meer gedragsverandering inzake klimaat. Dit betekent dat zoveel mogelijk burgers en andere partners betrokken moeten worden bij de klimaatacties. De gemeente Asse gaat dus voor een dubbele 20/20-doelstelling tegen 2020: 20% minder klimaatverandering én 20% meer gedragsverandering. Het motto luidt: “Samen voor een leefbaar Asse”.

De gemeente werkt momenteel aan het klimaatactieplan 2030.

Klimaatactieplan 2015 - 2020

In het eerste klimaatactieplan streefden we naar 20% minder CO2-uitstoot en 20% gedragsverandering. Om de gedragsverandering te meten, organiseerden we in de zomer van 2021 een tweede klimaatenquête. Uit de enquête blijkt dat de geleverde inspanningen tot uiting komen in de resultaten. Het algemeen bewustzijn rond klimaat is met 19% gestegen t.o.v. 2015.

Als we naar de gedragsverandering op vlak van fietsgebruik kijken, zijn de resultaten ronduit spectaculair: meer dan vier keer zo veel inwoners gebruiken regelmatig de fiets (8% in 2015 tegenover 33% in 2020). Voor verplaatsingen naar vrienden, hobby’s en om kleine boodschappen te doen, neemt zelfs 54% van de Assenaren doorgaans de (elektrische) fiets.

Ook de afstanden die regelmatige en onregelmatige fietsers overbruggen voor verplaatsingen woon-werk of woon-school worden langer. Voor regelmatige fietsers bedraagt die nu gemiddeld 13 km, in 2015 was dat gemiddeld 7 km. Bovendien heeft een Asses gezin nu gemiddeld drie fietsen, in 2015 waren er dat nog twee. Dat zijn allemaal positieve evoluties.

Uit de antwoorden op de vragen naar voornemens blijkt dat er nog ruimte is voor groei in het aantal fietsers en het aantal fietsverplaatsingen. Samen met de toename van het aantal fietsers en fietsverplaatsingen zien we ook de verwachtingen m.b.t. infrastructuur en veiligheid verhogen én worden de gebreken daarin ook door meer mensen ervaren en gesignaleerd.

Ook de verandering op vlak van energiebesparing in woningen is opmerkelijk:
80% van de inwoners heeft volledige dakisolatie, in 2015 was dat nog ‘slechts’ 66%.
Het aantal woningen met zonnepanelen voor de productie van elektriciteit is verdubbeld van 18% naar 36%.

Klimaatacties

We hebben de voorbije jaren heel wat klimaatacties genomen. De meest gekende zijn de fietssnelweg en de fietsstraten. Daarnaast weet de Assenaar ook goed dat de gemeente inzet op groen door op systematische wijze, waar mogelijk, bomen en bossen aan te planten. Maar er zijn nog veel meer acties:

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be