Leegstand en verwaarlozing

Vanaf 2010 is elke gemeente verplicht een register van leegstaande woningen en gebouwen op te maken en bij te houden (art. 2.2.6 § 1. Decreet Grond- en Pandenbeleid). De gemeenteraad keurde in zitting van 15 december 2014 het gewijzigde reglement inzake leegstand goed.

Het gemeentebestuur maakt twee lijsten aan: een lijst met leegstaande woningen en een met leegstaande gebouwen.

Wat is leegstand?

Met ‘leegstand’ bedoelt de Vlaamse overheid:

  • een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is;
  • een gebouw waarbij minstens 50% van de totale oppervlakte langer dan 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is volgens de functie.

Om dit zo objectief mogelijk na te gaan, wordt de leegstand van een woning of gebouw beoordeeld aan de hand van een aantal objectieve indicaties, onder andere het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister of van een aangifte als tweede verblijf, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, zichtbare tekenen van niet-bewoning, … Wanneer uit één of meerdere indicaties blijkt dat de woning/het gebouw gedurende één jaar leeg staat, wordt de woning/het gebouw opgenomen in het leegstandsregister. 

Nadelen leegstand

  • Langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving;
  • Leegstand zorgt voor waardevermindering van de woning en verlies van eventuele huurgelden;
  • Opname in het leegstandsregister en een heffing op leegstaande woningen.

Opname in het leegstandsregister

Als de woning of het gebouw langer dan een jaar leegstaat, neemt de gemeente Asse, na onderzoek, dit pand op in het leegstandsregister. De gemeente heft 12 maanden na opname in het leegstandsregister een belasting op een leegstaande woning of gebouw. Deze leegstandsheffing bedraagt het eerste jaar 1228,03 euro voor een zelfstandige woning en wordt nadien jaarlijks verdubbeld (tot maximaal 6000 euro).

Vrijstellingen of schrappingen

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van de leegstandsheffing aanvragen, bijvoorbeeld bij een verbouwing, een verblijf in een erkende ouderenvoorziening, ... De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is of dat de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.

Leegstand oplossen

  • De woning of het gebouw zelf bewonen;
  • De woning verhuren: je kan verhuren, privé of verhuren zonder zorgen (via Sociaal Verhuurkantoor);
  • De woning verkopen. Let op: een woning die lang leeg staat, kan aanzienlijk in waarde verminderen.

Het gemeentelijk leegstands- en heffingsreglement of de infobrochure ‘Leegstand’ kan je opvragen bij het Woonloket of hier downloaden.

Leegstand melden

Indien je een leegstaande of verwaarloosde woning opmerkt, kan je dit melden via het meldingsformulier of telefonisch bij de dienst Openbare Werken, T 02 454 19 39, openbarewerken@asse.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be