Meldpunt omgevingshandhaving

Via een actief beleid inzake vaststelling en opvolging van stedenbouwkundige - en milieuovertredingen willen we de leefbaarheid van onze gemeente behouden en verbeteren. Iedereen kan ons daarbij helpen door problemen te melden.

Gaat het over een stedenbouwkundige overtreding of over milieuhinder van een bedrijf, kan je daarvoor terecht bij de gemeente. Voor acute problemen (bijvoorbeeld illegale lozing) buiten de werkuren contacteer je best direct de politie (T 02 452 50 05).

Meldpunt omgevingshandhaving

Heb je ergens een bouwmisdrijf gezien of merk je dat een bedrijf de milieuwetgeving niet respecteert? Je kan met dergelijke klachten terecht op het centrale meldpunt via handhaving@asse.be. Je kan gebruik maken van dit meldingsformulier, waar je ook andere zaken kan melden.

Tot wie kan je je nog wenden?

De wijkagent is vaak een eerste aanspreekpunt mocht je overlast of beperkte hinder ondervinden van iets in de buurt. 

De politie in het algemeen is de meest gekende handhaver. De politiezone AMOW is je contactpunt. Een melding kan je online doen, of telefonisch via T 02 452 50 05. Bij een milieuovertreding die ook is opgenomen in het politiereglement kan de politie bemiddelend optreden en/of een GAS-boete uitschrijven. Ten slotte heeft de politie ook een algemene vaststellingsbevoegdheid op het openbare domein voor alle overtredingen en schendingen van lokale, provinciale, Vlaamse en federale regelgeving.

Prioriteitenkader

De prioriteiten en acties zijn opgenomen in het ‘Prioriteitenkader Handhaving inzake Ruimtelijke Ordening en milieu’ goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 november 2020. Het dient als leidraad om efficiënt en doelmatig op te treden.

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen pro-actief en re-actief optreden.
  • De overtredingen zijn ingedeeld in drie groepen inzake prioriteit: de prioriteit gaat naar overtredingen die een grote impact hebben op de omgeving en op de ruimtelijke ordening.
  • Dit betekent niet dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor niet-prioritaire overtredingen. Ook die zullen worden geconstateerd.

Ondersteuning door Haviland

Voor de handhavingstaken worden de medewerkers van de gemeente bijgestaan door verbalisanten ruimtelijke ordening en een milieutoezichthouder van de intercommunale Haviland met toezichtrecht in onze gemeente. De handhavers van Haviland staan in nauw contact met de politiediensten, gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.

Plan je werken?

Informeer dan vooraf bij de dienst stedenbouw of er een omgevingsvergunning vereist is.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be