Ontvangsten en uitgaven

Ontvangsten

Op basis van de door de gemeenteraad gestemde reglementen worden de gemeentebelastingen en andere vergoedingen ingevorderd. De financiële dienst verwerkt eveneens de subsidies van de federale, gewestelijke, gemeenschapsoverheden en provinciale overheden en de leningen nodig om de financiële lasten van de gemeente te helpen bekostigen. Zij vormen de belangrijkste ontvangsten van de buitengewone dienst (dit zijn de financiële verrichtingen die geen betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente en in verband staan met het vermogen van het lokaal bestuur).

De belangrijkste ontvangsten van de gewone dienst (dit zijn de financiële verrichtingen die zich regelmatig jaarlijks kunnen voordoen en sterk verbonden zijn met de dagelijkse werking van de gemeente) zijn de belastingen en het aandeel in het gemeentefonds.

Betalingen aan het gemeentebestuur doe je via bankrekening 091-0001294-62. Vergeet niet de reden van betaling te vermelden.

Uitgaven

Onderscheid dient gemaakt in uitgaven van de gewone dienst en die van de buitengewone dienst.

De uitgaven van de gewone dienst hebben een grote verscheidenheid: de personeelskosten, de werkingskosten, de overdrachten (bijv. toelage voor een tekort van het OCMW of de kerkfabrieken) en de schulden (o.m. intresten en aflossingen van leningen).

De uitgaven van de buitengewone dienst hebben voornamelijk betrekking op de investeringsposten naast, in mindere mate, de beleggingen en de vervroegde aflossingen van leningen.

Daarnaast kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen verplichte en facultatieve uitgaven. De eerste zijn uitgaven die ofwel door wets- of reglementsbepalingen zijn opgelegd ofwel voortspruiten uit een contract of eenzijdige beslissing waardoor de gemeente zich op een geldige en definitieve wijze heeft verbonden.

Men spreekt van facultatieve of niet-verplichte uitgaven indien de gemeente volkomen vrij, binnen de perken van de uitgetrokken kredieten, vrijgevigheden op zich neemt zoals bijvoorbeeld subsidies.

Zowel het betalen van toelagen aan verenigingen als de betalingen aan leveranciers, aannemers en particulieren die in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, gebeuren per overschrijving.

De gemeenteontvanger mag echter enkel betalingen verrichten nadat aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften is voldaan.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be