Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voorzien voor de periode 2023-2027 in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

 1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
 2. het concurrentievermogen vergroten;
 3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
 4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
 5. zorgen voor het milieu;
 6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
 7. de generatiewissel bevorderen;
 8. het platteland vitaal houden;
 9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023–2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid.

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Je kan dit ook inkijken in het gemeentehuis.

Je kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

 • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
 • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
 • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Meer informatie over milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op donderdag 6 januari 2022 14.59 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be