Oproep belangstellenden GECORO

In overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd d.d. 15 mei 2009 en latere wijzigingen, moet elke gemeente een gemeentelijke adviescommissie inzake ruimtelijke ordening samenstellen.

Het gemeentebestuur moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) benoemen.

Artikel 200 §2 van het Gemeentedecreet bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren, van hetzelfde geslacht is en dat er, als hieraan niet wordt voldaan, niet op rechtsgeldige wijze advies kan worden uitgebracht.

Aan de maatschappelijke geledingen, zijnde de vakorganisaties, het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen, Unizo, de gemeentelijke landbouwraad en de gemeentelijke milieuraad wordt gevraagd een afgevaardigde aan te stellen.

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2019 de kwalitatieve samenstelling van de nieuwe GECORO goedgekeurd en beslist een oproep te organiseren om deskundigen aan te duiden die in deze adviescommissie zullen zetelen.

Het gemeentebestuur streeft een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak na bij de samenstelling van de GECORO. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 1 april 2019 hun kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

De deskundigheid van de kandidaten moet aangetoond worden aan de hand van diploma’s, bekwaamheidsattesten en/of nuttige referenties inzake ruimtelijke ordening.

Meer info

dienst Ruimtelijke Ordening, T 02 454 19 30

Gepubliceerd op donderdag 21 februari 2019 17.02 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be