Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming van de bedrijvenzone Bomaco te Zellik (Asse)'

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant stemde op 28 september 2023 in met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming van de bedrijvenzone Bomaco te Zellik (Asse)'.

Wat is de bedoeling?

Het plan heeft als doel een juridisch-planologisch kader te bieden voor de herontwikkeling van de terreinen van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik. Het kader schetst een toekomstvisie voor een nieuwe invulling van de site door middel van duidelijke stedenbouwkundige voorschriften die deze toekomstvisie juridisch verankeren en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied versterken.

Publieke raadpleging

Op grond van artikel 2.2. 12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening informeert en raadpleegt de deputatie de bevolking van de betrokken gemeenten over de startnota.

Deze startnota zal gedurende zestig dagen ter inzage worden gelegd voor de bevolking in het provinciehuis en in het gemeentehuis van Asse en Wemmel. De documenten zijn hier ook digitaal te raadplegen.

De publieke consultatie loopt van 9 oktober 2023 tot en met 8 december 2023. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen over de startnota schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant voor het einde van de termijn van de publieke consultatie (per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of per e-mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be). Je kan je opmerkingen ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van je gemeente.

Infovergadering

Er wordt ook een infovergadering georganiseerd over dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Die vindt plaats op 16 oktober 2023 om 19.30 uur in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO), Poverstraat 75, Asse.

Meer info

Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en bekendgemaakt via deze link. De meest recente info over dit PRUP vind je ook op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer digitale stedenbouwkundige informatie vind je op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be