Riolerings- en wegenwerk Geertskouter

Update 12 april '23

Op donderdag 6 april werden dichtheidsproeven uitgevoerd op de riolering. Er bleken lekken te zitten op de huisaansluitingen, die intussen werden vervangen. Op 17 en 18 april voert de aannemer asfalteringswerken uit. Als alles goed loopt, verwijdert de aannemer daarna de signalisatie en de omleiding.

Update 29 maart '23

We wachten op de resultaten van de keuring van de riolering. Van zodra mogelijk wordt er geasfalteerd.

Update 20 december '22

Vanaf 21 december '22 tot en met 15 januari '23 is er geen activiteit op de werf.

Op dinsdag 10 en woensdag 11 januari worden er proeven uitgevoerd op de riolering.

De straat is dan afgesloten op de locatie waar de vrachtwagen staat. Bewoners kunnen wel steeds ontsluiten door ofwel naar boven ofwel naar beneden te rijden.

De toplaag in asfalt wordt in maart gegoten. De straat wordt hiervoor 1 dag afgesloten. De aannemer brengt de bewoners hiervan tijdig op de hoogte.

Update 21 november '22

De onderlaag in asfalt wordt, onder goede weersomstandigheden, gegoten op maandag 28 november.

Waarom plannen we werken in Geertskouter?

Elke gemeente heeft de opdracht om afvalwater gescheiden af te voeren naar zuiveringsinstallaties om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Dit betekent dat afvalwater niet meer samen met regenwater kan worden afgevoerd. Dat moet apart. Op termijn zal dus elke woning in Europa via een gescheiden aansluiting op de openbare riolering moeten worden aangesloten.

Om te voldoen aan die verplichting, hebben we een plan van aanpak opgesteld waarbij de voorkeur wordt gegeven aan straten waar die verplichte ingrepen kunnen gekoppeld worden aan noodzakelijke wegenwerken. Op de lijst met straten die nog dienen te worden aangepakt, kwam de Geertskouter bovenaan te staan. De straat verdient zeker een opknapbeurt en er ligt nog een enkelvoudig rioleringsstelsel dat niet aan de norm voldoet. Door rioleringswerken te koppelen aan wegenwerken, proberen we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te investeren.

Welke werken worden voorzien?

Na het opbreken van de bestaande verhardingen, zal het enkelvoudige rioleringsstelsel worden vervangen door een gescheiden stelsel voor de afvoer van afvalwater (DWA of Droog Weer Afvoer) en regenwater (RWA of Regen Water Afvoer). Nadien wordt de straat heraangelegd met nieuwe greppels en/of boordstenen en een nieuw wegdek.

Worden er ook werken op privéterrein voorzien?

Dat hangt af van de situatie op je perceel, maar waarschijnlijk wel. Wanneer je woning al is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel (aparte afvoer van regenwater en afvalwater tot aan de straat),¬†zal de ingreep op je perceel beperkt zijn. Voor woningen waarbij alle water nog via één enkele buis wordt afgevoerd (gemengd regenwater en vuil water), wordt de eigenaar verplicht om het rioleringsstelsel op privaat domein te ontdubbelen. Je dient hiervoor zelf een aannemer aan te stellen.

Vooraleer je het initiatief neemt om aanpassingen uit te voeren, wacht je best tot de ontkoppelingsdeskundige is langs geweest. Hij of zij zal samen met jou de bestaande situatie in kaart brengen en een voorstel doen hoe de bestaande situatie dient te worden aangepast. De kosten van deze aanpassingen zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Dat is ook zo voor wie grondig verbouwt of nieuw verbouwt. Ook dan is de eigenaar verplicht deze aanpassingen uit te voeren. Vandaar dat de kosten voor deze aanpassingen ook in dit geval ten laste blijven van de eigenaar van het gebouw. In tegenstelling tot wie nieuw bouwt, hoef je geen nieuwe aansluiting te betalen, tenzij je nog niet op de riolering bent aangesloten.

Deze ontkoppelingswerken dienen in principe te zijn voltooid vooraleer de wegenwerken voltooid zijn. Indien dit niet het geval is, zal er een Proces Verbaal worden opgesteld en krijgt de eigenaar een termijn van 6 maanden om de nodige aanpassingen alsnog uit te voeren.

Bij de uitvoering van de rioleringswerken in de weg, zal de aannemer 2 aansluitputjes plaatsen voor elk perceel. Een eerste voor de aansluiting van het vuil water (DWA) en een tweede voor de aansluiting van het overtollig regenwater (RWA). Deze putjes zullen zo worden geplaatst dat de bestaande afvoer op de DWA aansluiting komt en u daaraan niets hoeft te veranderen. De ontkoppelingswerken zijn bedoeld om alle regenwater apart naar de straat te brengen en daar aan te sluiten op het RWA aansluitputje.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Welke hinder wordt er verwacht?

Wegen- en rioleringswerken zijn vrij ingrijpend. Dit betekent dat je als buurtbewoner zeker enige hinder zal ondervinden, al proberen we deze samen met de aannemer tot een minimum te beperken. Zo zal je perceel steeds te voet bereikbaar blijven en moet de aannemer er ook voor zorgen dat hulpdiensten de woning ten allen tijde kunnen bereiken. De bereikbaarheid van je woning met de wagen kan echter niet altijd worden gegarandeerd. Er zullen dus periodes zijn waarop je je voertuig in de buurt zal moeten parkeren. Mits overleg kan u misschien afspraken hierover maken met buren. Hoe lang deze periodes duren, hangt af van de voortgang van de werken wat op zijn beurt afhankelijk is van het weer. De aannemer is verplicht je steeds tijdig verwittigen wanneer je enige hinder zal ondervinden, zodat je hiermee rekening kan houden.

Tijdens de werken zal ook de huisvuilophaling niet aan je deur langs komen, maar je kan je afval op de gekende dagen gewoon aan de straatkant plaatsen. De aannemer zorgt ervoor dat alles naar een verzamelpunt wordt gebracht en wordt opgehaald.

Wanneer starten de werken en hoe lang duren ze?

Het is de bedoeling om de werken tegen het einde van de lente op te starten. In totaliteit krijgt de aannemer 100 werkdagen om alle werken uit te voeren. Feestdagen en dagen waarop het weer niet toelaat werken uit te voeren, worden niet als werkdag beschouwd.

Hoe worden de werken opgevat? Wat is de volgorde van de werken?

Het is de bedoeling dat de aannemer de werken opeenvolgend uitvoert. Dit betekent dat niet de volledige straat gedurende de volledige periode van de werken open zal liggen, maar segment per segment wordt aangepakt. Dit zorgt er voor dat geen enkele eigendom gedurende de hele werfperiode onbereikbaar zou zijn. Van zodra de juiste fasering gekend is, komen we hierop nog terug.

Om praktische redenen wordt er op het laagste punt gestart en wordt er zo naar boven verder gewerkt. Telkens een bepaalde lengte riolering is geplaatst, wordt de werfput daar gedicht. Wanneer de veiligheid kan worden gegarandeerd, kan er dan (tijdelijk) over deze voorlopige aanvulling worden gereden om de woning met de auto te bereiken.

De greppels/boordstenen zullen ter plaatse worden gestort in één lange strook. Om deze elementen de tijd te geven uit te harden, zal je op dat moment je perceel tijdelijk niet met de wagen kunnen bereiken tot het beton voldoende is uitgehard.

De opbraak van de huidige weg en de asfaltering van de straat, verloopt mogelijk anders, afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Ofwel wordt het opbreken van de bestaande verharding in segmenten uitgevoerd, net zoals de plaatsing van de rioleringen, ofwel in één beurt. In dat laatste geval zal de straat even over de volledige lengte worden afgesloten om de werken op een zo kort mogelijke periode te kunnen uitvoeren.

De nieuwe asfaltering wordt uitgevoerd in twee lagen die telkens in één keer worden uitgevoerd om de kwaliteit van het werk te kunnen garanderen. We vermoeden dat de opbraak van de bestaande weg en de asfaltering (per laag) telkens maar één werkdag in beslag zal nemen.

Heb je nog vragen?

Voor de werken starten, kan je met vragen terecht bij de dienst Openbare Werken, via openbarewerken@asse.be of via T 02 454 19 19. Stel je vraag bij voorkeur via e-mail.

Na de start van de werken kan het zinvol zijn om vooral je praktische vragen (bijv. wanneer is mijn woning bereikbaar met de wagen?) rechtstreeks aan de aannemer te stellen. Hiervoor zal een contactpersoon worden aangeduid. Deze is op dit moment nog niet gekend.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be