RUP De Morette

Het historische kasteelpark ‘domein De Morette’ te Asse is momenteel erg verwaarloosd. Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud te garanderen.

Het domein is ook beschermd als landschap.

De gemeente stelt een RUP op om in het kasteeldomein nieuwe functies mogelijk te maken. Binnen het RUP worden hedendaagse en toekomstgerichte ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd die het voortbestaan en de herwaardering van het domein mogelijk maken met respect voor de aanwezige erfgoed- en natuurwaarden (historische bebouwing, natuur, boomgaard, bos…). Door het toelaten van nieuwe functies zullen de aanwezige waarden zoveel mogelijk kunnen hersteld worden en een plaats krijgen in een vernieuwd kader.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied is gesitueerd in het zuidwesten van Asse en omvat het domein De Morette met het eigenlijke kasteelpark (binnen de muren). Het domein is gelegen langsheen de Edingsesteenweg, een bovenlokale verbindingsas tussen Asse en Edingen.

Wat is de bedoeling?

Het RUP zal randvoorwaarden opleggen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken in het domein en dit toekomstbestendig te maken.

Wat is de historiek?

 • 10 februari 2020: het college van burgemeester en schepenen keurt de start- en procesnota goed.
 • 9 maart 2020 - 7 mei 2020: deze nota’s worden ter inzage gelegd. Als gevolg van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 werd de lopende publieke raadpleging geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De publieke raadpleging liep hierdoor tot en met 5 juni.
 • 17 augustus 2020: het college van burgemeester en schepenen keurt de scopingnota goed.
 • 13 oktober 2020: team-MER laat weten dat er geen Plan-MER dient opgemaakt te worden.
 • 14 december 2020: het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het voorontwerp van het RUP "De Morette".
 • 17 december 2020: de Gecoro geeft advies op het voorontwerp RUP.
 • 11 januari 2021: het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het versturen van de adviesvraag aan de desbetreffende advies instanties conform de RUP procedure en het organiseren van een plenaire vergadering in het kader van het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op 9 februari 2021.
 • Op 9 februari 2021 werd een plenaire vergadering georganiseerd.
 • Op 15 februari 2021 werd het verslag van de plenaire vergadering bezorgd aan de instanties die op de plenaire vergadering aanwezig moesten zijn. Enkel de Provincie Vlaams-Brabant formuleerde op 22 februari 2021 nog enkele opmerkingen, waarna het verslag werd aangepast aan deze opmerkingen.
 • 20 april 2021: het Team Milieueffectrapportage keurt de scopingnota (2) goed.
 • 26 april 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de scopingnota (2) goed.

Waar zitten we momenteel in het proces?

Momenteel zit het RUP in fase 5: opmaak ontwerp-RUP. De scopingnota werd ook aangevuld naar aanleiding van de plenaire vergadering.

De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Bij de opmaak wordt rekening gehouden met de adviezen en het resultaat van de participatie.

De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. De scopingnota kan tijdens het geïntegreerde planningsproces aangevuld worden. De aangevulde scopingnota wordt op dezelfde wijze gepubliceerd als de oorspronkelijke scopingnota.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be