RUP Den Horinck

De gemeente Asse maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de omgeving van theatercafé Den Horinck. Doel van het RUP is het vastleggen van een kwalitatief toekomstgericht plan waar wonen, werken en ontspanning met elkaar verzoend worden. Het RUP zal randvoorwaarden opleggen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied heeft betrekking op een zone van om en bij 9,8 ha gelegen rond het theatercafé ‘Den Horinck’.

Wat is de bedoeling?

De huidige site wordt ingevuld door diverse functies als wonen, sport en recreatie, cultuur en gemeentelijke diensten, zijnde politiekantoren en een containerpark. Onbebouwde percelen vullen het overige gedeelte van het plangebied op. Het spontaan evolueren van deze verschillende functies heeft geleid tot de vorming van een weinig geordende inrichting van het gebied.

Om terug te komen tot een kwalitatieve ruimtelijke inrichting wordt gekeken hoe dit groot aantal verschillende functies op elkaar kan worden afgestemd. Op deze manier wordt via voorliggend RUP getracht om een duidelijk toekomstperspectief voor het plangebied vast te leggen.

Wat is de historiek?

  • D+A consult werd op 7 maart 2016 aangesteld als ontwerper van RUP “Den Horinck”.
  • Op 24 november 2017 liet het Departement Omgeving weten dat voor de opmaak RUP Den Horinck een plan-MER vereist is.
  • Een bijkomende opdracht voor de opmaak van het plan-MER werd door het college gegund op 30 april 2018.
  • De start- en procesnota werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 15 april 2019. Deze nota’s werden tijdens de publieke raadpleging en adviesronde ter inzage gelegd van 14 mei 2019 tot en met 12 juli 2019.
  • In een volgende fase van de procedure werd vorm gegeven aan de scopingnota en werd de procesnota verder aangevuld, volgens de wettelijke vereisten van het ge├»ntegreerd planningsproces tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Waar zitten we momenteel in het proces?

Momenteel zit het project in de fase van de scopingnota. De scopingnota geeft het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties.

De scopingnota en vernieuwde procesnota kan je hieronder downloaden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be