Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Groene rand Zellik-centrum’

De gemeente Asse maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de ‘Groene rand Zellik-centrum’. Het opzet van het plan is het planologisch verankeren van open ruimte bestemmingen in delen van drie deelgebieden in Zellik.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied is gesitueerd in het zuidoosten van Asse, een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant aan de noordrand van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Het plangebied ligt ten zuiden van Zellik, een deelgemeente in het oosten van Asse. De R0 ligt ten oosten en de E40 ten zuiden van het plangebied. Het ligt vlak bij de grens met Dilbeek.

De afbeeldingen geven de afbakening van de drie plandelen weer. Het meest noordelijk gelegen gebied wordt benoemd als ‘Kortemansstraat’, de straat die dwars doorheen dit gebied loopt). Het middelste deel wordt benoemd als ‘Keienveld’ volgens de straat die de zuidoostelijke grens van dit gebied vormt. Het meest zuidelijke deelgebied wordt benoemd als ‘Molenbeekdal’. Dit is de straat die de zuidelijke grens van het gebied vormt.

Wat is de historiek?

Volgende stappen werden reeds doorlopen:

  • Op 28 augustus 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groene rand Zellik-centrum' goed.
  • Op 27 november 2023 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment van het RUP 'Groene rand Zellik-centrum'.
  • Op 11 maart 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de scopingnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groene rand Zellik-centrum' goed. Het team Omgevingseffecten wordt advies gevraagd dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is. Het team Externe Veiligheid wordt om advies gevraagd dat er geen RVR moet opgemaakt worden. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de landbouwimpactstudie van het departement Landbouw en visserij.
  • Op 25 maart 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groene rand Zellik-centrum' goed.
  • Op 27 maart 2024 werd de instemming om af te wijken van een gewestelijk RUP gecombineerd met de delegatiebevoegdheid voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene rand Zellik-centrum’ gevraagd aan de minister van omgeving.
  • De plenaire vergadering van het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groene rand Zellik-centrum' vond plaats op 25 april 2024, om 09.00 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis van Asse (Gemeenteplein 1, 1730 Asse).
  • Op 6 mei 2024 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het verslag van de plenaire vergadering.
  • Op 27 mei 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de scopingnota versie 2 van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groene rand Zellik-centrum' goed.
  • Op 7 juni 2024 verkreeg de gemeente Asse de delegatie van de planningsbevoegdheid en het verlenen van instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘GRUP afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden’ van de Vlaamse Regering.

Waar zitten we momenteel in het proces?

Momenteel zit het RUP in stap 6, het openbaar onderzoek.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be