Beleidsspeerpunten

Bij de start van een nieuwe legislatuur stellen de meerderheidspartijen, in dit geval CD&V en N-VA, een meerjarenplanning op. Deze meerjarenplanning legt de krijtlijnen vast voor de komende 6 jaar (van 2020 tot en met 2025). De omgevingsanalyse is een eerste stap in dit proces. Op basis van uitgebreide, objectieve cijfers wordt een actuele situatie van onze gemeente geschetst. De volledige omgevingsanalyse met bijlagen kan je terugvinden op onze website. De omgevingsanalyse in combinatie met de visie van de meerderheidspartijen resulteert in 5 grote speerpunten waar we de komende 6 jaar op inzetten: Koning Fiets, Uiteraard Vlaams, Samen Sterker, Klasse Van Asse en Echt Slim.

Koning Fiets

We versterken de zwakke weggebruiker. Bij de herinrichting van straten staan fietsers en voetgangers voorop. Wie omschakelt naar de fiets wordt niet langer gestraft, maar beloond. Met de invoering van een zone 30 in het centrum én meer groen willen we de veiligheid en leefbaarheid verhogen. De focus op de trage weggebruiker staat symbool voor een intensief klimaatbeleid met oog voor hernieuwbare energie, speelbossen, natuurgebieden en nog zoveel meer.

Uiteraard Vlaams

Asse is een Nederlandstalige gemeente. We moedigen iedereen aan om Nederlands te leren en te spreken en helpen elkaar daarbij. Iedereen is Assenaar, elke Assenaar is een Vlaming, iedereen hoort erbij. Het is niet je afkomst die telt, wel onze toekomst. We focussen op integratie en bewustmaking, we laten ruimte voor culturele diversiteit, maar het is het Nederlands dat ons verbindt. We delen een cultuur met waarden en normen, feesten en tradities.

Samen Sterker

We dragen zorg voor onze burgers en helpen elkaar. We hebben bijzondere aandacht voor wie extra zorg nodig heeft: gezinnen in armoede, ouderen, nieuwe Assenaren, ...
We laten niemand in de kou staan. Het initiatief ligt niet enkel bij het bestuur, maar
ook bij de Assenaar zelf. We zetten in op het verenigingsleven en ondersteunen
vrijwilligers door een sterk vrijwilligersbeleid. We streven naar een veilige en nette
gemeente waarbij veiligheid en netheid een taak zijn van iedereen. Meer dan 60.000
ogen kunnen heel wat zien. We zetten in op preventie en proberen problemen op te
lossen nog voor deze zich stellen.

Klasse Van Asse

Asse barst van het talent! Onze creatieve middenstanders, onze lekkere lokale landbouw- en streekproducten, onze artiesten en verenigingen, ... We profileren ons als gemeente
met een sterke identiteit en zetten hierbij onze hopcultuur en ons Romeins verleden in de
verf. We promoten de ideeën en initiatieven van burgers, we zetten in op het talent van
onze kinderen en gaan voor een kind- en gezinsvriendelijke gemeente.

Echt Slim

Smart city en digitalisering zijn voor ons geen vreemde begrippen. We streven naar efficiëntie, klantvriendelijkheid en gaan vooruitstrevend te werk. We grijpen
kansen die zich voordoen, maar besturen op een doordachte manier en doen geen
onnodige uitgaven.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Deze speerpunten werden ook afgetoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. De gemeente Asse wil haar steentje bijdragen aan een duurzame wereld. Deze ontwikkelingsdoelstellingen zullen de komende jaren dan ook in het beleid terug te vinden zijn.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be