Steunmaatregelen n.a.v. de coronacrisis

Al meer dan twee maanden beheerst corona ons dagelijks leven. Het gemeentebestuur heeft via verschillende werkgroepen maatregelen uitgewerkt die niet alleen de burger, maar ook de bedrijven, handelszaken en verenigingen, extra zuurstof en ondersteuning zullen geven.

Naast de gevolgen op onze gezondheid en welzijn, heeft de coronacrisis ook een grote impact op ons sociaal en economisch leven. Zo werden heel wat ondernemers verplicht om hun winkel of bedrijf tijdelijk te sluiten.
Nu de maatregelen stilaan versoepelen, heeft het gemeentebestuur de intentie om, aanvullend op de federale en Vlaamse maatregelen, acties te ondernemen om burgers, verenigingen en bedrijven te steunen bij de heropstart van hun (bedrijfs)activiteiten.

Het pakket van maatregelen

Om deze steunmaatregelen en -acties voor te bereiden, werden in de schoot van de gemeenteraad drie werkgroepen opgericht:

 • werkgroep Lokale economie & Financiën;
 • werkgroep Vrije Tijd & Onderwijs;
 • werkgroep Sociale zaken & Welzijn.

De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van elke politieke fractie (meerderheid en oppositie), belanghebbenden en administratieve medewerkers.

Onderstaande voorstellen werden besproken in deze werkgroepen waarbij gezocht werd naar een zo breed mogelijk draagvlak. De lijst van maatregelen is niet-limitatief en niet definitief. Er kan in functie van de beschikbare middelen en nieuwe ideeën nog worden aangepast en uitgebreid.

De 5 speerpunten waar we de komende 6 jaar op inzetten, komen ook aan bod in onze maatregelen. Ook tijdens deze crisis leggen we die accenten in ons beleid. Met ‘Klasse van Asse’ zetten we in op de promotie van onze lokale economie. Dat we ‘samen sterker’ staan, mag blijken uit de steunmaatregelen op sociaal vlak waar we bijzondere aandacht schenken aan wie zorg nodig heeft en we zorg dragen voor elkaar. Met het hulpplatform ‘Asse helpt’ stemmen we de hulpvraag van inwoners en het aanbod van vrijwilligers op elkaar af. En tot slot laten we ook onze verenigingen niet in de kou staan. Zij vormen ons sociaal weefsel en zijn in een crisis als deze, net als de talloze vrijwilligers, van onschatbare waarde.

Vrije tijd & Onderwijs

 • Verenigingen financieel ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten. Administratieve, logistieke en financiële ondersteuning bieden bij de uitwerking van een alternatief zomeraanbod door de verenigingen. Concreet wordt er 50.000 euro voorzien.
 • Concessievergoedingen voor de gemeentelijke infrastructuur worden opgeschort tot en met 31 augustus. Deze beslissing heeft een financiële impact van 32.000 euro. Het totaal aan gederfde inkomsten voor de cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur (huurgelden en ticketverkoop) bedraagt 135.000 euro.

Het onderwijs staat onder grote druk door de combinatie van afstandsonderwijs, noodopvang en de heropstart van de scholen met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. 

Basisonderwijs (flankerend)

Het bestuur biedt ondersteuning bij de organisatie van de noodopvang. Het principe blijft dat ouders die hun kinderen thuis kunnen opvangen dit doen, maar indien dit onmogelijk is, hopen we op deze manier geen kinderen in de noodopvang te moeten weigeren.

We bieden ondersteuning in:

 • Bijkomend personeel indien het schoolpersoneel onvoldoende blijkt te zijn.
 • Infrastructuur: we zoeken samen met de scholen naar extra locaties. Bij een aantal scholen ligt een gemeentelijk gebouw op wandelafstand of is er een ander gebouw in de buurt dat mogelijkheden biedt.

Secundaire scholen

Politie en gemeenschapswachten houden bij de heropstart vanaf 15 mei toezicht aan de secundaire scholen. Buurtpleinen en bushaltes zullen extra aandacht krijgen. Hierbij zal er vooral aandacht zijn voor de regels rond het dragen van een mondmasker en het respecteren van de social distancing.

Secundair onderwijs en basisonderwijs

 • Scholen geven noden rond mondmaskers door via het platform ‘Asse helpt’ en worden in contact gebracht met vrijwilligersorganisaties die ze voor hen stikken.
 • Het gemeentebestuur schenkt aan elke Assese school 100 handgels die het als spontane gift ontving van Alken-Maes.

Sociale Zaken & Welzijn

De werkgroep Sociale zaken & Welzijn richt zijn aandacht in het bijzonder op deze mensen die door de huidige crisis hard worden getroffen omdat zij in normale omstandigheden maar net het hoofd boven water kunnen houden. Hun problemen worden nu door inkomensverlies (zoals technische werkloosheid,…) onmiddellijk veel zwaarder om dragen.

 • Specifieke aandacht voor de 75-plussers om de impact die de coronacrisis op hen heeft, te verzachten. De werkgroep voorziet een ‘antivervelingspakket’ (naar analogie met wat reeds gedaan werd voor kinderen uit kansarme gezinnen). Alleenstaanden worden gecontacteerd via alle mogelijke kanalen (telefoon, kaartje in de bus, digitale kanalen en vooral ook de persoonlijke contacten en sociale controle door buren en kennissen).
 • Alle verenigingen uit Asse worden opgeroepen om samen te werken aan de oprichting van een solidariteitsfonds om de digitale achterstand bij de schoolgaande jeugd weg te werken.
 • Het uitbreiden van de pro-Deozittingen voor de begeleiding van mensen in problemen om gerechtszaken te vermijden.
 • Inzetten op het grote belang van gezonde voeding, concreet door soep- en fruitbedeling aan de kinderen tijdens de vakantie bij de speelpleinwerking, het organiseren van lessen over gezond en goedkoop koken en het aanbieden van voedselbonnen waar nodig.

Structurele maatregelen die hun effect op langere termijn bij moeilijke omstandigheden (niet alleen bij een pandemie, maar ook bij een hittegolf, een ramp,…) zullen aantonen, worden door de werkgroep verder uitgewerkt.

Lokale economie & Financiën

De werkgroep Lokale economie & Financiën heeft zich voornamelijk gefocust om extra ademruimte te geven aan de ondernemers en het promoten van het ‘winkelhieren’. Dit naast de reeds genomen maatregelen op het federale en Vlaamse niveau.

 • De ondernemingen krijgen uitstel van betaling van de bedrijfsbelasting tot einde december. Bovendien wordt de huidige vrijstelling van bedrijfsbelasting verhoogd van 200 m² naar 500 m², voor wat het aanslagjaar 2020 betreft. Deze beslissing heeft een financiële impact van 140.000 euro.
 • Een geschenkbon van 25 euro voor elk gezin in Asse. Concrete uitwerking in vijf bonnen van elk vijf euro, te gebruiken bij de lokale handelaars en horeca tot einde december. Het gaat om een bedrag van 337.000 euro.
 • Gratis parkeren volgens het systeem van de blauwe zone tot en met 31 augustus op parking Gemeenteplein, Hopmarkt, Kerkplein, Koensborre, Nieuwstraat en Prieelstraat. Financieel komt dit op 50.000 euro.
 • Verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de adviesraad lokale economie in 2020 en 2021 tot een jaarlijks bedrag van 7.000 euro.
 • Advertentieruimte kopen in de lokale huis-aan-huisbladen Klakson en Goeiedag, met als doel te focussen op de lokale economie. Kostprijs: 4.700 euro.

De minderopbrengsten n.a.v. de coronacrisis ramen we voorlopig op 1.150.000 euro, op te delen in:

 • Debiteurenbeheer: 900.000 euro (minder opbrengsten personenbelasting, onroerende voorheffing, motorrijtuigen, …)
 • Reclamedrukwerk, concessie parkeren: 250.000 euro

De kostprijs van deze maatregelen bedraagt om en bij de 600.000 euro.

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020 11.52 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be