Uitbatingsvergunning

Niemand mag in Asse zonder voorafgaande uitbatingsvergunning overgaan tot het uitbaten van de volgende inrichtingen:

 • belwinkel
 • CBD-winkel
 • discotheek
 • nachtclub
 • nachtwinkel
 • een in openlucht gelegen opslagplaats voor schroot, voertuigen buiten gebruik, autowrakken of rijklare tweedehandsvoertuigen
 • shishabar

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier ontbreken.

Indien één of meerdere documenten zouden ontbreken dan beschikt de aanvrager over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit om de ontbrekende documenten in te dienen.

De aanvraag is onontvankelijk wanneer de ontbrekende documenten niet zijn ingediend binnen deze termijn van 30 kalenderdagen.

Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van de ontvankelijke aanvraag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier mag deze termijn éénmaal worden verlengd voor maximaal dezelfde duur.

Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.

De uitbatingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan enkel worden verleend indien, na een administratief onderzoek, aan een aantal voorwaarden voldaan is, o.a. inzake stedenbouw en milieu, brandveiligheid, financiën, moraliteit, mobiliteit, ruimtelijke draagkracht.

Er mag binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegang(sdeur), geen school, jeugdhuis, jeugdcentrum, lokaal van een jeugdvereniging, bibliotheek of speelplein gevestigd zijn.

Op verzoek van de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen hiervan op gemotiveerde wijze afwijken.

Voor shishabars gelden bijkomende voorwaarden.

De uitbatingsvergunning is geldig voor een termijn van maximaal zes jaar.

De uitbatingsvergunning kan hernieuwd worden. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van zes jaar moet de uitbater hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De uitbater die nalaat een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd.

De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater, noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.

De uitbating van de inrichting is verbonden aan uitbatingsvoorwaarden, o.a. inzake netheid, onderhoud, veiligheid en overlast. Ook is het verboden de inrichting tussen 22.00 en 5.00 uur te laten beleveren.

Voor nachtwinkels wordt de toegang van de consument verboden vóór 18.00 uur en na 24.00 uur.

Voor CBD-winkels gelden bijkomende uitbatingsvoorwaarden.

De uitbatingsvergunning dient steeds op eerste verzoek van de politie of de controlerend ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.

Inbreuken tegen de bepalingen van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen kunnen gestraft worden met een administratieve sanctie:

 • een administratieve geldboete die maximaal 350 euro bedraagt;
 • de administratieve schorsing van de uitbatingsvergunning;
 • de administratieve intrekking van de uitbatingsvergunning;
 • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting.

De politie kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.

De inrichtingen die al uitgebaat worden op 1 januari 2021 beschikken over een termijn van zes maanden vanaf die datum om te voldoen aan de verplichtingen van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.

Binnen die termijn van zes maanden dient de uitbater een uitbatingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

Meer info

Voor meer info en/of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kan je terecht bij de dienst Lokale Economie via T 02 454 19 19 of lokale.economie@asse.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be