Warmtenetten

Om de (lokale) klimaatdoelstellingen te halen moeten we onder meer op zoek gaan naar alternatieve warmtebronnen. Een van de mogelijkheden is het aanleggen van warmtenetten. Bij een warmtenet wordt warmte uit centrale warmtebronnen gehaald, en naar meerdere warmteverbruikers gebracht via ondergrondse, geïsoleerde buizen. Het warmtenet functioneert als een heel grote centrale verwarming, op de schaal van een wijk, stad of zelfs regio.

Asse pilootgemeente

Asse is één van de drie pilootgemeenten waarvoor Kevin Solutions een warmtebeleidsplan opmaakte in het kader van het provinciaal klimaatproject 'Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte'. De projectpartners, ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, willen hiermee projecten stimuleren die inzetten op duurzame warmte in de bebouwde omgeving.

De samenvatting van het rapport ‘Warmtewende Asse, opstap naar een lokaal beleid Duurzame warmte’ bevat een overzicht van het warmteverbruik, het gebouwenpatrimonium en de aanwezige warmtebronnen. Het bevat tien conclusies en aanbevelingen, alsook een opsomming van bouwstenen en middelen die we kunnen opnemen in een lokaal warmtebeleid op maat van onze gemeente.

Warmtezoneringskaart? Warmtetransitie?

Een warmtezoneringskaart geeft de richting aan om de juiste energiebron op de juiste plaats te kunnen toepassen om zo de warmtetransitie efficiënt en effectief te realiseren. Warmtetransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar nieuwe energiebronnen.

Zo’n warmtezoneringskaart is een visiebeeld en geen toekomstvoorspelling of absolute waarheid, het is ook geen gedetailleerde haalbaarheidsstudie.

Het “Transitiebeeld 2030 – 2040” vormt de brug tussen het wensbeeld van de warmtezoneringskaart op lange termijn en de actuele situatie. Het transitiebeeld geeft weer hoe het lokale warmtesysteem vanuit de actuele situatie kan evolueren tot het gewenste warmtezoneringsplan.

De gemeente neemt de aanbevelingen van het rapport mee bij de opmaak van toekomstige beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld het klimaatactieplan en het beleidsplan ruimte.

Warmtescreening

Gelijklopend voerde Kelvin Solutions, in het kader van het provinciaal raamcontract ‘Oriënterende warmtenetscreenings’, een warmtenetscreening uit voor onze gemeente. De studie leert ons dat er een rendabel potentieel is voor de aanleg van een warmtenet in het centrum van Asse, uitgaande van een warmtekrachtkoppeling (WKK) in het ziekenhuis. Dit wordt verder onderzocht.

De projectpartners van het provinciaal klimaatproject zijn: Organisatie Duurzame Energie (ODE), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be