WhatsApp-buurtpreventiegroep

In 2019 startte het gemeentebestuur Asse en de politiezone AMOW met de WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Via deze WhatsApp-buurtpreventiegroepen willen we betrokken buurtbewoners, die een oogje in het zeil willen houden in hun buurt of wijk, verenigen. Door samen met de politiediensten alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent worden opgetreden en willen we samen het onveiligheidsgevoel in je buurt verminderen. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid bij het creëren van een veilige en leefbare woonomgeving. Daarnaast is buurtpreventie ook een adequaat middel ter versterking van sociale cohesie in bepaalde buurten.

Intussen zijn er in Asse en Zellik 24 WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief.

Deze WhatsApp-buurten worden sinds kort ook aangegeven door een infobord. Alle leden krijgen deze week ook een sticker in de bus. Die kunnen ze op hun brievenbus of een andere zichtbare plaats aanbrengen met als doel aan te geven dat ze deelnemen aan het project en zich dus mee inzetten voor de veiligheid in hun buurt.

Hoe werkt een WhatsApp-buurtpreventiegroep nu juist?

Wat doe je wanneer je verdachte personen of voertuigen ziet?
Indien het gaat om een duidelijk verdachte situatie, bel steeds onmiddellijk noodnummer 101. Indien niet zeker, stuur een berichtje rond binnen de groep om na te gaan of de situatie effectief verdacht is en spreek dan af om de 101 te bellen. Maak, indien mogelijk, een foto en voeg wat tekst als extra informatie bij de foto toe.

Je gebruikt WhatsApp als je getuige bent van:

 • een direct gevaar voor de omgeving van personen of eigendom
 • van vernieling van eigendommen van gemeente en/of bewoners
 • agressief gedrag of geweld.

We treden op volgens de SAAR-methode:

 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer het noodnummer 101
 • A = App om verdachte situatie kenbaar te maken in de groep
 • R = Reageer, indien dit veilig kan, en verstoor de plannen

Rol van de coördinator

 • werven van deelnemers via buurtuitnodigingen
 • beheren van de groep
 • inschrijven en toevoegen van de deelnemers
 • alert zijn voor het naleven van de gedragsregels
 • vertrouwelijkheidsovereenkomst
 • contactpersoon van politie en gemeente

Rol van de deelnemer

De deelnemer ondertekent een intentieverklaring en gaat akkoord met de overhandiging van zijn gegevens aan politie. De politie kan toelating tot groep weigeren. Bij goedkeuring worden de gegevens overgemaakt aan de coördinator voor toevoeging aan de WhatsApp Buurtpreventiegroep. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden en de gedragsregels van de WhatsApp Buurtpreventiegroep.

Zelf lid worden van een WhatsApp-buurtpreventiegroep?

Ik stel me kandidaat om lid te worden van een buurtpreventiegroep

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be