Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Indien beiden van toepassing zijn, dient je ze samen aan te vragen. Ook een vergunningsaanvraag voor kleinhandelsactiviteiten werd in eenzelfde aanvraag toegevoegd.

De aanvraag kan je indienen via het Omgevingsloket.

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen voor volgende zaken.

Stedenbouwkundige activiteiten

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen.
 • het aanbrengen van verhardingen.
 • het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval, enzovoort.
 • het plaatsen van lichtreclames en reclameborden.
 • Het veranderen van de functie van je woning/handelspand of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als je geen werken uitvoert, moet je een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen. Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten: wonen / verblijfsrecreatie / dagrecreatie, met inbegrip van sport / land- en tuinbouw in de ruime zin / detailhandel / dancing, restaurant en café / kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen / industrie en bedrijvigheid / gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen / militaire functie.

Wil je specifiek voor je eigen pand weten wat je juist in orde dient te brengen, neem dan contact op met de dienst Ruimtelijke ordening via ro@asse.be.

Meer informatie vind je ook terug op het Omgevingsloket.

Milieu

Of je een vergunning nodig hebt, hangt af van je activiteiten. Soms volstaat een melding. Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) bevat een indelingslijst (Bijlage I VLAREM I) waarin verschillende bedrijfsactiviteiten beoordeeld worden op hun impact op het milieu. Voorbeelden hiervan zijn: het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, het veroorzaken van geluidshinder, verbrandingsprocessen, enzovoort.

Op basis hiervan maakt VLAREM een onderscheid tussen drie klassen van inrichtingen waarbij de eerste klasse wijst op de sterkste milieubelasting.

Welke klasse precies van toepassing is voor jouw activiteiten kan je nagaan via de indelingslijst (Vlarem II):

 • Hoort je bedrijf/organisatie thuis in klasse 1 (de meest hinderlijke activiteiten), dan dien je een omgevingsvergunning aan te vragen op provinciaal niveau.
 • Bedrijven uit klasse 2 moeten de vergunning aanvragen bij de gemeente.
 • Voor klasse 3 volstaat een meldingsplicht.

Zowel de vergunningsaanvraag als de melding kan je via het omgevingsloket doen.

Ook voor onderstaande zaken is een melding of vergunning nodig:

 • Afvalwaterlozing;
 • Veeteelt, maar ook hondenkennels;
 • Transformators, opladen van accu’s;
 • Stallen van voertuigen andere dan personenwagens;
 • Airco, diepvries (comprimeren van gassen);
 • Stookolietank (opslag gevaarlijke stoffen);
 • Bioscopen, theaters, sportzalen, feestzalen, kegelbanen, lunaparken, schietstanden, modelvliegtuigen, crossterreinen;
 • Springstoffen;
 • Stookinstallaties;
 • Voeding: verkoop van vlees of vis (incl. uitsnijderij);
 • Wasserij;
 • Grondwaterwinning, warmtepomp met grondwater;
 • Vliegveld incl. helihaven;
 • Andere.

Via de VLAREM-Wegwijzer kan je nagaan onder welke klasse je activiteiten vallen. 

Voor meer info kan je contact opnemen met de dienst Milieu via milieu@asse.be.

Kleinhandelsactiviteiten

Een vergunning is nodig voor nieuwe (of nog niet vergunde):

 • niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten (vanaf 90 of 180 dagen per jaar);
 • in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m² NVO (netto verkoopoppervlakte).

En voor wijzigingen aan bestaande kleinhandelsactiviteiten bij het:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen (netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²);
 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² NVO of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte;
 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² NVO.

De categorieën van kleinhandel worden bepaald in artikel 4 van het Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid:

 • voeding;
 • goederen voor persoonsuitrusting;
 • planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
 • andere producten.

Wil je specifiek voor je eigen pand weten wat je juist in orde dient te brengen, neem dan contact op met de dienst Ruimtelijke ordening via ro@asse.be.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be