Aanplanten van bomen, hagen en heesters

Voordelig bomen, hagen en klimplanten aankopen? Het kan via de jaarlijkse groepsaankoop van 'Behaag je tuin'. Meer info

Hieronder lees je welke regels je in acht moet nemen.

Algemene afstandsregels voor het planten van bomen (Art. 3.133 Burgerlijk wetboek)

  • bomen die minstens 2 meter hoog zijn, dienen minimaal op 2 meter afstand van de perceelsgrens te staan, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom;
  • andere bomen, struiken en hagen dienen op een halve meter te staan.

Uitzonderingen hierop:

  • als partijen hierover een contract hebben gesloten (overeenkomst, notariële akte);
  • als de beplanting al meer dan 30 jaar op dezelfde plaats staat (30-jarige verjaring).

Werden bomen, hagen, heesters en struiken op een kortere afstand geplant dan in de wet bepaald, dan kan de nabuur de snoeing of rooiing er van eisen tenzij de rechter van oordeel is dat dit rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang. 

Dit betekent dat dit eisen geen automatisch recht inhoudt! Bijgevolg is het de (vrede)rechter die in deze kwesties een appreciatiebevoegdheid heeft. Hierbij zal die alle belangen van beide partijen inroepen en rekening houden met het algemeen belang. 

Bovendien betekent de uitspraak van de (vrede)rechter nog niet dat men een vergunning heeft om de boom te mogen kappen! Die vergunningen/ ontheffingen / afwijkingen moeten indien nodig ook aangevraagd en bekomen worden vooraleer bomen gekapt kunnen worden.

Overhangende takken en wortels (Art. 3.134 Burgerlijk wetboek)

Indien een eigenaar van beplantingen waarvan de takken of wortels doorschieten over de perceelsgrens, nalaat de doorschietende takken of wortels te verwijderen binnen zestig dagen na een ingebrekestelling per aangetekende zending van de nabuur, kan deze laatste eigenmachtig, op kosten van de eigenaar van de beplantingen, deze takken of wortels wegsnijden en zich toe-eigenen. Als de nabuur het doorschietende zelf wegsnijdt, draagt hij zelf het risico voor de schade die hij aan de beplantingen toebrengt. Hij kan eveneens eisen dat de eigenaar dit wegsnijdt, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang. Het recht om de verwijdering te eisen, kan niet uitdoven door verjaring.

Vruchten die op natuurlijke wijze van de bomen op een aanpalend onroerend goed vallen, behoren toe aan degene die het genot van dit laatste onroerend goed heeft.

Beheer van groen langs het spoor

Lees er meer over in de brochure van Infrabel

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be