Duurzaam bedrijventerreinmanagement

Duurzaam bedrijventerreinmanagement is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid rond de kwaliteit van bedrijventerreinen. Zo worden er afspraken gemaakt tussen de partijen op het bedrijventerrein over de inrichting en het beheer van het terrein. Dit om op lange termijn een gewenst kwaliteits- en duurzaamheidsniveau te verkrijgen en te behouden. Het gemeentebestuur van Asse zet hier ook op in, en dat samen met partner Quares.

Vanwaar het idee om een bedrijventerreinmanager aan te stellen?

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en wordt meer en meer het topic bij uitstek. Wie vandaag niet meedenkt of investeert in een duurzame toekomst, loopt heel wat risico op gemiste opportuniteiten.

De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster te werk, en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces een gezicht te geven. Met de oprichting van een vzw wordt een kader gecreëerd om van de bedrijvenzone een model te maken naar duurzaam parkmanagement.

Wat zijn de taken van een bedrijventerreinmanager?

Een duurzaam bedrijventerreinmanager streeft op bedrijventerreinen naar de meest optimale vorm van samenwerking. De ervaring leert dat dit systematisch opgebouwd moet worden. Daarom heeft Quares enkele samenwerkingsmodules uitgezet die bestaan uit volgende aspecten:

 • GROEPSAANKOPEN
  Dankzij schaalgrootte werden er raamcontracten afgesloten voor producten en diensten die duurzaam en voordelig zijn. Zo kunnen lokale bedrijven besparingen realiseren.

 • THEMA-SUBSIDIES
  Op basis van de behoefteanalyse kennen wij de noden op onze terreinen en screenen wij naar subsidies die inspelen op deze noden en extra inkomsten hiervoor kunnen aanbieden.

 • BEELDKWALITEIT
  Voor het behoud of het verbeteren van de uitstraling van het bedrijventerrein werken wij zowel op signalisatie als groenaanleg. Biodiversiteit is ons uitgangspunt, waardoor we inzetten op het natuurbehoud op en rond de bedrijventerreinen.

 • LEEGSTANDSMELDINGEN
  Om verloedering op het bedrijventerrein tegen te gaan, maken wij de leegstand kenbaar aan de lokale besturen en mogelijks geïnteresseerde investeerders.

 • ENERGIETRANSITIE
  Samenwerking stimuleren rond hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, slimme energiemonitoring, micro-grids, ...

 • MATERIALEN
  Samenwerken door matchmaking van afval- en grondstoffen tussen bedrijven, deelplatformen opzetten rond materiaal, gezamenlijke afvalophalingen, ...

 • MOBILITEIT
  Medewerking stimuleren rond deelfietsen, deelparkings, shuttlediensten, ...

 • INFRASTRUCTUUR
  Samenwerken aan een bedrijventerrein dat uitgroeit tot een inspirerende werklocatie voor werknemers, performante en ‘future proof’ bedrijveninfrastructuur met focus op een collectief beheer.

 • COMMUNICATIE
  Daarbovenop is de uitbouw van een echte ‘community’ tussen de lokale bedrijven, de lokale besturen en andere stakeholders een absolute must. We zetten maximaal in op communicatie via nieuwsbrieven, website, events, infosessies, ...

Voor wie?

Alle bedrijven in Asse kunnen beroep doen op een overkoepelende structuur waarbij een bedrijventerreinmanager wordt aangesteld. Dit kan via een vrijblijvend lidmaatschap. Wanneer een bedrijventerrein wordt opgericht met door de overheid ondersteunende maatregelen, kan dit als voorwaarde aangehaald worden waarbij een verplicht lidmaatschap tot de vzw wordt bekrachtigd.

Wat zijn de voordelen voor bedrijven?

Met behulp van duurzaam bedrijventerreinmanagement zetten we specifiek in op meerwaardecreatie en ontzorging. Dit zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van het bedrijventerrein en kan verschillende vormen aannemen.

Meerwaardecreatie

 • Inventaris van alle relevante bedrijven
 • Transparante beheersstructuur (vzw, 4x RvB, 1x AV)
 • Korte communicatielijnen met publieke en private partners
 • Verbeterde beeldkwaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen in Asse
 • Deelname tot collectieve trajecten (groepsaankopen, raamcontracten, , …)
 • Gebruiksvriendelijke mediakanalen (nieuwsbrief, website, …)

Ontzorging

 • Collectief groenonderhoud, winterdienst, afvalbehandeling, …
 • Facility management op niveau van site (met verankering op privatief niveau)
 • Afvalbeheer -en behandeling
 • Ondersteuning bij ‘War for Talent’
 • Opzetten van specifieke werkgroepen m.b.t. diverse thema’s

Deze services worden exclusief aangeboden aan de leden van de bedrijfsvereniging en zijn dynamisch af te stemmen op de behoeftes van de ondernemingen.

In concreto: wat gaat de bedrijventerreinmanager in Asse doen? Voor welke bedrijvenzones aangesteld met welke opdrachten?

De bedrijventerreinmanager is aangesteld voor alle actieve bedrijvenzones in de gemeente Asse. Meer specifiek wordt er een algemene bedrijventerreinmanager aangesteld voor de zones Mollem, Relegem, Doornveld en Broekooi, inclusief enkele vrijstaande bedrijvenclusters. Daarnaast is er ook een manager aangesteld voor het researchpark Zellik.

In november 2022 zijn we gestart met de voorbereidingsfase voor het algemene bedrijventerreinmanagement Asse. Die fase neemt ± 6 maanden in beslag. Tijdens deze fase worden voor alle betrokken bedrijventerreinen de meest relevante en bestaande behoeftes en knelpunten geïnventariseerd.

Op basis van deze data detecteren we opportuniteiten die vervolgens in projectfiches uitgewerkt worden. Deze fiches geven een goede basis voor de services die we binnen het operationele bedrijventerreinmanagement zullen ontwikkelen.

Het operationele duurzaam bedrijventerreinmanagement zal in mei 2023 een officiële start kennen. Het terreinmanagement in het researchpark Zellik loopt al enkele jaren. Meer info hierover vind je hier

Meer info

SPOC DBTM

Dhr. Nick Wijns

M 0471 99 55 80

Mail Nick.wijns@quares.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be