Schoolraad (gemeentelijk onderwijs)

Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad regelt in hoofdstuk II onder andere de oprichting, de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de schoolraad in het basisonderwijs, als participatieorgaan.

De schoolraad wordt opgericht voor een duur van 4 schooljaren (de huidige schoolraad loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2021).

Bevoegdheden en bevoegdheidsmateries

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid. Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor, als dat betrekking heeft op:

 • De bepaling van het profiel van de directeur;
 • Het studieaanbod;
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 • De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
 • De vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
 • Het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen:
  a) het schoolreglement;
  b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
  c) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding;
 • De infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
 • Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting.

Facultatief advies

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden opgesomd zoals hierboven.

Samenstelling

Voorzitter: Liesbeth Van Uytvanghe, T 02 452 72 30, liesbeth_van_uytvanghe@yahoo.com 

Secretaris: Dirk Adams, M 0494 56 04 37, dada.adams@telenet.be 

Bevoegde ambtenaar: Anke Stiers, T 02 454 19 41, onderwijs@asse.be 

De volledige samenstelling vind je als bijlage.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be