Sportraad

De Sportraad wil burgers actief betrekken bij het sportgebeuren en advies geven met betrekking tot het sportbeleid.

De Sportraad adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over alle aangelegenheden betreffende lichamelijke opvoeding, het openluchtleven, sportmanifestaties, de sportinfrastructuur en de sport in het algemeen.

Het gemeentebestuur dient advies te vragen over de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport.

De Sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld 'sport'.

De gemeentelijke Sportraad heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen over alle andere beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er belangen inzake sport aan de orde zijn.

Samenstelling

Voorzitter: Gaby Vertommen, M 0498 73 22 06, gabyvertommen@skynet.be 

Ondervoorzitter: Ann Saelens, M 0474 66 84 79, a.saelens@krohne.com 

Secretaris: Jean-Paul De Rijckere, M 0476 34 42 24, jean_paul1@hotmail.com 

Penningmeester: Hubert Broodcoorens, M 0478 76 88 86, hubertb@telenet.be

Bevoegde ambtenaar: Geert Goossens, T 02 454 19 67, sportdienst@asse.be 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit een aantal sportverenigingen die hun werking hebben op het grondgebied van de gemeente én deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.

Taken:

  • Statuten wijzigen en de sportraad ontbinden;
  • Leden van de Algemene Vergadering aanvaarden en/of uitsluiten;
  • Bestuurders aanstellen en/of uitsluiten;
  • Rekeningnazichters aanstellen en/of uitsluiten;
  • Jaarlijks de rekeningen en de begroting van de gemeentelijke Sportraad goedkeuren;
  • Advies verlenen over het sportbeleidsplan, het jaarlijkse sportpromotieplan/jaaractieplan en punten die niet specifiek tot de bevoegdheid van één of meerdere commissies behoren;
  • Het huishoudelijk reglement goedkeuren en/of wijzigen.

Aansluiten bij de Sportraad?

Wil je graag aansluiten bij de Sportraad? Lees dan eerst de statuten na en vul vervolgens het online aanvraagformulier in.

Door het verzoek tot aansluiting verbind je je ertoe je te schikken naar de bepalingen van de statuten van de gemeentelijke Sportraad Asse.

Op het verzoek van de Sportraad bezorg je nadien de gevraagde documenten.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be