Niet-commerciële verkoop

Wanneer we spreken over het verkopen van producten of diensten met een occasioneel en niet-commercieel karakter denken we in hoofdzaak aan verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de stickerverkoop van het Rode Kruis op de openbare weg of de voetbalvereniging die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van zijn eigen kas.

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop in Asse moet je een aanvraag indienen bij de gemeente. De toestemming is alleen geldig in onze gemeente. Vindt de verkoop plaats in meerdere gemeenten? Vraag dan een toelating aan bij iedere gemeente waar de verkoop plaatsvindt.

Deze ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel;
 • de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten;
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade.

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot het grondgebied van de gemeente.

Procedure

Afhankelijk van het soort vereniging/instelling geldt volgende procedure:

1. Erkende jeugdbewegingen

- je dient geen online aanvraag in te dienen voor inname openbaar domein;

- je moet ons vooraf niet op de hoogte brengen van de geplande actie0

2. Verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën (zie lijst FOD)

- je dient geen voorafgaande aanvraag in te dienen voor inname openbaar domein;

- je moet ons minstens 3 dagen voor aanvang van de verkoop op de hoogte brengen van de actie via lokale.economie@asse.be.

3. Andere verenigingen

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier met volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie;
 • het doel van de actie;
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden;
 • de periode(s) van verkoop;
 • de te koop aangeboden producten of diensten;
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

De verkoop beperkt zich tot grondgebied Asse en randgemeenten:

- je bezorgt het volledig ingevulde formulier 'occasionele verkopen zonder commercieel karakter’ aan lokale.economie@asse.be. In de aanvraag kan je verschillende acties opnemen die binnen de periode van 1 jaar worden gerealiseerd;

- je ontvangt van de gemeente een toelating voor het uitoefenen van de occasionele verkoop.

De verantwoordelijke van de activiteit verbindt er zich toe volgende afspraken te respecteren:

 • de verkoop gebeurt overeenkomstig hoger genoemde vermeldingen;
 • het gaat om een occasionele verkoop;
 • de verkoop beperkt zich tot de grenzen van de gemeente;
 • wanneer de verkoopsactie betrekking heeft op producten waarvoor een toelating of machtiging vanuit andere regelgeving noodzakelijk is (voedingswaren, regelgeving volksgezondheid, schenken van gegiste en sterke dranken, geluid, …) dan onderneemt de verantwoordelijke hiervoor de nodige stappen overeenkomstig de bepalingen vastgelegd door de vigerende regelgeving;
 • elke verkoper is tijdens de verkoop herkenbaar door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren;
 • de verantwoordelijke bezorgt, indien de vergunningverlenende overheid hierom vraagt, het bewijs van de bestemming van de fondsen tot het realiseren van het aangegeven doel.

Wanneer hoger vernoemde afspraken niet nagekomen worden, zijn volgende maatregelen voorzien:

 • de toelating wordt ingetrokken of de actie verboden tijdens de manifestatie;
 • iedere nieuwe actie wordt verboden gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de vaststelling van niet-naleving. In geval van recidive wordt de duur van voornoemde periode op drie jaar gebracht.

Je kan de aanvraag indienen:

 • via brief aan Gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.
 • via e-mail naar lokale.economie@asse.be;
 • online via het digitale aanvraagformulier (zie onderaan).

De gemeente beslist over de toekenning van de toestemming. De toestemming is beperkt tot een periode van één jaar. Ze is hernieuwbaar.

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be